Svetniška skupina v občinskem svetu Občine Sevnica

Rok PETANČIČ

Stranka LMŠ

Gorazd ZUPANC

Stranka LMŠ

Franc POVŠE

Programske usmeritve:

 1. OBLIKOVANJE STRATEGIJ RAZVOJA CELOTNE OBČINE z jasno določitvijo razvojnih prioritet in s pripravo konkretnih akcijskih načrtov.
 2. OBLIKOVANJE RAZVOJNEGA SVETA OBČINE s predstavniki politične oblasti, javnih organizacij in gospodarstva za oblikovanje razvojnih usmeritev in izvajanje aktivnosti strategij razvoja; boljša komunikacija/sodelovanje z ostalimi občinami in poslanci, pozitivni odnosi med institucijami, aktivno sooblikovanje načrtov in lobiranje za projekte.
 3. REDNO SPREMLJANJE POTREB IN DODELAVA CELOVITEGA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za ljudi in v sodelovanju z občani, redno spremljanje izvajanja, hitro odzivanje na potrebe ljudi in pomoč pri reševanju zadev na terenu.
 4. TRANSPARENTNA IN ODGOVORNA JAVNOFINANČNA POLITIKA IN POLITIKA DELOVANJA JAVNIH ORGANIZACIJ  – učinkovito in racionalno upravljanje javnih sredstev, profesionalen in neodvisen nadzor nad izvajanjem javnih projektov, oblikovanje dolgoročnih celovitih ukrepov za vzdržnost občinskega proračuna, zmanjševanje zadolženosti občine; večja pooblastila javnim uslužbencem za izvajanje javnih postopkov / storitev ter obenem prevzemanje odgovornosti za nestrokovno/nevestno delo; večja javnost dela občine, hitrejša odzivnost na potrebe občanov ter sodelovanje občank in občanov pri vseh pomembnejših odločitvah, video snemanje sej občinskega sveta.
 5. ZDRAVSTVENA POLITIKA – za ohranitev javnih zdravstvenih programov, vzpostavitev satelitskega urgentnega centra in ureditev potreb nujne medicinske pomoči ter pridobitev novih potrebnih zdravstvenih storitev; krepitev preventivnih programov in spodbujanje zdravega načina življenja na vseh ravneh.
 6. UREDITEV PROMETNIH POVEZAV – ZA POTEK 3. RAZVOJNE OSI SKOZI SEVNIŠKO OBČINO – oživitev komisije za ureditev 3. razvojne osi in usklajeno zagovarjanje nujnosti projekta do države, ministrstev; reden pregled in posodobitve lokalnih cest ter aktivno delovanje/vztrajanje v postopkih za rekonstrukcije državnih cest na območju občine.
 7. SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA TER RAZVOJ POSLOVNIH IN OBRTNIH CON – ustvarjanje ustreznih pogojev (nižje cene zemljišč, osnovna in podporna infrastruktura…) za razvoj poslovnih dejavnosti z višjo dodano vrednostjo in spodbujanje zaposlovanja mladih iz občine Sevnica v domačem okolju, spodbujanje mladih za generiranje idej in razvoj podjetništva z vzpostavitvijo primerne infrastrukture in podpornih storitev ter neposrednih spodbud (sodelovanje s podjetji, podpora pri raziskovalnih projektih…).
 8. STANOVANJSKA PROBLEMATIKA – izgradnja stanovanj s sodelovanjem med lokalno skupnostjo (zagotavljanje potrebnih zemljišč) in zasebniki (investitorji) za povečanje števila oskrbovanih stanovanj (sosesk) za starejše za dolgotrajno oskrbo in neprofitnih stanovanj za mlade (po nižjih cenah) tudi z obnovo že obstoječih stanovanj; vzpostavitev in delovanje dnevnega centra za starejše za ustvarjanje, druženje in socialno integracijo starejših v družbo.
 9. RAZVOJ TURIZMA, ŠPORTA in KULTURE (celostna revitalizacija Lisce – pohodništvo, zmajarstvo, kolesarstvo, adrenalinski park; grad in ostala naravna in kulturna dediščina;  večja finančna pomoč delovanjem društev (šport, kultura, turizem, mladi) ter vzpostavitev in učinkovito delovanje občinske projektne pisarne za pridobivanje sredstev za razvoj vseh področij (evropska sredstva, čezmejni projekti, razpisi, sponzorstva…).
 10. PODPORA MLADINSKIM ORGANIZACIJAM IN PROJEKTOM MLADIH v vseh krajevnih skupnostih v občini Sevnica.
 11. SPODBUJANJE VZPOSTAVITVE IN POVEZOVANJE VINOTOČEV IN OSTALE TURISTIČNE PONUDBE, OŽIVITEV VINSKIH CEST – ureditev in oživitev bizeljsko-sremiške in dolenjske vinske ceste, povezovanje med ponudniki, skupna promocija, dnevi odprtih vrat.
 12. LOKALNA OSKRBA – sprejemanje in spodbujanje ukrepov za oskrbo javnih institucij s pridelki/izdelki iz lokalnega okolja na vseh ravneh, celostna ureditev prostorov v mestu in vaških središčih za ponudbo lokalno pridelane hrane, živil, izdelkov, spodbude gostinskim ponudnikom za vključevanje lokalnih živil v ponudbo, povezovanje med ponudniki, oblikovanje skupnih blagovnih znamk, pomoč pri promociji.
 13. IZVAJANJE USKLAJENEGA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA z upoštevanjem ekonomskih, okoljskih in socialnih vidikov ter skrb za enakomeren razvoj vseh vasi po krajevnih skupnostih in celotni občini.