Samostojni svetnik v mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec

Simon SMOLAK

Delovali bomo na izvedljivih in z zdravo mero usmerjenih realnih možnostih za boljše delovanje našega mesta.  Ne bomo »sadili rožic« in obljubljali nemogočih stvari. Delovali pa bomo pošteno in transparentno ter pri svojem delovanju vseskozi sledili visokim standardom integritete in s tem povezanim moralnim in etičnim vrednotam, kakor tudi ničelni toleranci do korupcije, klientelizma, nepotizma in drugih družbi nevarnim in občanom zavržnih ravnanj.  »Približati« se moramo občanom, jim prisluhniti ter njihove potrebe seveda v skladu z možnostmi  poizkušati uresničiti.

Zavzemali se bomo za:

1.) Deregulacijo in debirokratizacijo sistemov – s hitrimi, jasnimi in enostavnimi postopki

 • gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem in proračunom občine,
 • transparentno izvajanje javnih naročil  – nadzor,
 • strokovno in transparentno delo javnih služb in zavodov,
 • izboljšanje učinkovitosti občinske uprave,
 • e-dostopnost,
 • vse na enem mestu itd…

2.) Zagovarjamo decentralizacijo in ustanovitev pokrajin, ki bi razbremenile finančno šibkejše občine, kot tudi ustrezno financiranje občin in njihovih razvojnih projektov za močno lokalno samoupravo.

3.) V naši družbi moramo učinkovito poskrbeti za mlade, za njihovo osamosvojitev in zaposlitev kot tudi za upokojence. Pri tem sta ključna medgeneracijska solidarnost in sodelovanje.

4.)  Spodbujanje na lokalni ravni razvoja mikro in makro gospodarstva ter ustrezne modernizacije lokalne prometne in stavbne infrastrukture z usmeritvijo v zdravo življenjsko okolje.

 • ustvarjanje ugodnih pogojev za gospodarske subjekte,
 • znižanje davkov v pristojnosti občin,
 • znižanje nadomestila za stavbna zemljišča,
 • znižanje komunalnih prispevkov,
 • omogočiti najhitrejšo pridobitev dokumentacije za nove investicije,
 • z razpisi (Regionalna razvojna agencija za Koroško, Lokalna akcijska skipina itd.), omogočiti pridobitev finančnih sredstev (nepovratna, ugodni krediti, sofinanciranje) za vzpodbujanje mladih podjetnikov in obrtnikov,
 • izdelati strategijo in vizijo razvoja gospodarstva v prihodnje,
 • turizem,
 • lesna industrija,
 • zeleno gospodarstvo itd.,
 • glede na strategijo in vizijo zagotoviti ustrezen izobraževalni program,
 • izgradnja oziroma asfaltiranje cest,
 • ureditev in posodobitev vodovoda,
 • nadaljevati z že zastavljenimi programi (bazen, avtocesta itd.).

5.) Varstvo okolja – ekologija

 •  urediti prekomerno uporabo plastičnih mas – z odloki,
 • pobude za zakonsko ureditev individualne gradnje toplotnih črpalk v naseljih – tudi z odloki  (hrup),
 • poplavna ogroženost – načrti,
 • spremljanje onesnaženosti tal, zraka – pesticidi itd.,

6.) Sociala, šport, kultura

 • obnova kulturnega doma Slovenj Gradec in trud za večji in boljši program oziroma obiskanost dogodkov,
 • spodbujanje lokalnih športnih društev in propaganda zdravega načina življenja,
 • uvrstitev plavalnih tečajev in potrebe po znanju plavanja nazaj v šole ter vrtce, saj bomo dobili tudi pokrit zimski bazen,
 • več subvencioniranja za starše predšolskih otrok in možnosti podaljšanega bivanja otrok v več kot samo enem vrtcu