Svetniška skupina občinskega sveta Občine Radovljica

Vojka JESENKO

Maksimiljan KALAN

OBČINA KOT CELOTA MORA POSTATI TAKO DOBRA, DA BO POSTALA PREPOZNAVNA MED OSTALIMI OBČINAMI IN SE JE NE BO DALO VEČ SPREGLEDATI

Smo velika in raznolika občina. Imamo veliko naravnih danosti in znamo ceniti družbene vrednote. Ker nas odlikuje »gorenjska vztrajnost« mora Radovljica naprej, predvsem nesporno transparentno in zakonito s poudarkom na medsebojnem spoštovanju in spoštovanju naše kulturne dediščine in narave.

Zavzemali se bomo :
• ZA vrnitev pomena lokalnim krajevnim skupnostim in možnosti soodločanja občanov, tudi z uvedbo dela proračuna za projekte po izboru občanov in krajevnih skupnosti;
• ZA izvedbo ključnih projektov za dobro vseh občanov ter razvoj občine, da bo občina v ponos našim občanom in bodo vse pristojne službe imele boljše pogoje za zagotavljanje naše varnosti;
• ZA varno, moderno in pametno infrastrukturo po celi občini; da bodo varne šolske poti dejstvo in ne samo želja;
• ZA nesporno transparentno in zakonito delovanje občinske uprave, vseh zavodov ter poslovnih subjektov v pristojnosti občine;
• ZA transparentno in zakonito porabo javnih sredstev v dobro vseh občanov in ne le izbrancev;
• ZA celostno medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanja med generacijami;
• ZA spodbujanje kulture, umetniškega ustvarjanja in zdravega gibanja;
• ZA razvoj in simbiozo gospodarstva, turizma in kmetijstva;
• ZA čisto okolje in spoštovanje narave;
• ZA preprečevanje »bega možganov«;
• ZA uvedbo etičnega kodeksa v organih občine in javnih zavodih.

1. INFRASTRUKTURA – možnosti koriščenja EU sredstev

 • Ureditev cest po celi občini, saj so v določenih predelih občine (predvsem na podeželju) cestni odseki v izjemno slabem stanju. Prav tako bo potrebno poskrbeti za potrebne pločnike in varne šolske poti ter omogočiti dostop do javnih objektov in površin gibalno oviranim osebam in invalidom. V mnogih predelih bo potrebno urediti tudi javno razsvetljavo.
 • Kanalizacija in vodovodno omrežje – težiti je potrebno k vzpostavitvi kanalizacijskega omrežja po celotni občini, seveda v kolikor je to mogoče zaradi narave terena in območja. Zgraditi oziroma dokončati zastavljene čistilne naprave ter postopoma pristopiti k zamenjavi azbestnih vodovodnih cevi.
 • Optika – poskrbeti, da bodo tudi manjši zaselki dobili širokopasovne povezave in tako možnosti koriščenja naprednih tehnologi.
 • Vzpostavitev javnih stranišč ob muzejih in drugih kulturnih ter športnih objektih ter javnih površinah po celi občini.
 • Oživitev posameznih zapuščenih objektov, lahko tudi s sofinanciranjem izgradnje neprofitnih stanovanj.

2. VARNOST – VREDNOTA, ZA KATERO SMO SOODGOVORNI VSI

 • Zagotovitev nekaj procentov višjih sredstev za potrebe občinskega sistema civilne zaščite in reševanja. S tem pa zagotovitev zadostnih sredstev za osebno zaščitno opremo, zagotovitev sredstev za sodobno in tehnološko napredno opremo, vzdrževanje voznega parka in smiselna ter strokovno dorečena menjava z novimi vozili.
 • Vzpostavitev regijskega reševalnega centra za potrebe gasilcev in prvih posredovalcev z večnamenskim prostorom tako pred objektom, kot tudi v njem za potrebe izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na nivoju celotne občine.
 • Vzpodbujati ukrepe za povečanje gasilskih vrst oz. članstva, tudi s smiselnimi vzpodbudami »projekt status gasilca – prostovoljca«.
 • Vzpodbujati šolanje reševalnih psov in vzpostavitev enote na območju občine.
 • Zagotoviti pogoje za učinkovito delovanje reševalne službe v okviru zdravstvenega doma.
 • Zagotovitev dobrih pogojev za odlično medsebojno sodelovanje vseh prostovoljcev v občini s poklicnimi enotami, ki so soodgovorne za občino Radovljico.

3. V NAŠI OBČINI JE ŽIVLJENJE LEPO – SKUPAJ MLADI IN MLADI PO SRCU – tudi preko EU sredstev

 • Mladim družinam zagotoviti pogoje, da ostanejo v lokalnem okolju. Hkrati pa našim najmlajšim dati možnosti osvajanja novih znanj ter vzpodbujati vzajemni prenos znanja med generacijami.
 • Spodbujati možnosti zagotavljanja kvalitetnega organiziranega varstva v času šolskih počitnic.
 • Spodbujati delovanje društev in medsebojno povezovanje le-teh tudi preko organizacije tematskih »vikend bazarjev« na trgih, vaških središčih, …
 • Vzpostavitev možnosti uporabe javnega prevoza, na klic, za potrebe mlajših in starejših občanov iz oddaljenih naselij, kjer ni javnega prevoza oziroma je le ta za njih preveč oddaljen ter postati dejansko občina, prijazna invalidom.
 • Vzpostavitev in ohranitev manjših trgovinic (ali mobilnih trgovinic) ter izpostav poštnih oddelkov na podeželju za lažjo oskrbo starejših in težje mobilnih občanov.
 • Vzpostavitev lokalne samooskrbe prehrambene verige za potrebe javnih zavodov, šol, vrtcev, doma starejših občanov, …
 • Vzpostavitev občinskega fonda za štipendiranje deficitarnih poklicev ter za potrebe perspektivnih umetnikov, kulturnikov in športnikov, ki s svojim udejstvovanjem doma in v tujini promovirajo občino.

4. GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, TURIZEM, PROSTI ČAS IN ČISTO OKOLJE

 • Spodbujati lokalne podjetnike, k širitvi dejavnosti in proizvodnje v domačem okolju in s tem omogočiti čim več zaposlitev v občini. Stremeti je treba, da se ustavi propadanje že zgrajenih velikih proizvodnih objektov tako, da se le-ti ponudijo v upravljanje zainteresiranim obstoječim in bodočim podjetnikom.
 • Mladim nuditi pomoč pri realizaciji poslovnih idej, vezanih predvsem na spodbujanje turizma, kmetijstva, naprednih tehnologij, ki lahko občanom ponudijo kar nekaj novih delovnih mest.
 • Vzpostaviti enovito celostno turistično ponudbo občine ter jo predstaviti tujim in domačim gostom kot izjemen del Gorenjske. Potrebno je dodatno izkoristiti potencial obstoječih prireditev in uvesti nove prepoznavne turistične produkte.
 • Približati skrite kotičke občine z dobro označenimi novimi tematskimi sprehajalnimi potmi in kolesarskimi stezami, ki bodo tudi primerno opremljene za sprehode s štirinožnimi prijatelji.
 • Pomagati delujočim športnim klubom, da začnejo spodbujati gibanje s programi predvidenimi za vse starostne skupine.
 • Postaviti komunalne otoke in »pasja stranišča« po celotnem območju občine.
 • Zagotavljanje čistega okolja s primerno ceno komunalnih storitev.
 • Spodbujati in vzpostaviti lokalno samooskrbo in zagotoviti lokalno pridelano izbrano hrano v javnih zavodih in ustanovah.