Samostojni svetnik v mestnem svetu Mestne občine Murska Sobota

Zoran KOS

ŽIVLJENJE V OBČINI

 • Dokončna ureditev in oživitev centra mesta
 • Oživitev krajevnih jeder z dodatnimi družbenimi programi
 • Postopno uvajanje brezplačnega brezžičnega WiFi omrežja po celotni občini
 • Znižanje komunalnih prispevkov z uporabo alternativnih virov energije
 • Poudarek na medgeneracijskem sodelovanju in razvoju
 • Več kooperativnosti z invalidskimi društvi

PROMET

 • Preplastitev vseh dotrajanih cestnih površin
 • Ureditev vpadnic in parkirnih mest v centru
 • Prenova in dograditev pločnikov
 • Izgradnja mreže kolesarskih stez – povezave s sosednjimi občinami
 • Izgradnja vzhodne in zahodne obvoznice za razbremenitev prometa v centru mesta
 • Rekonstrukcija prometno obremenjenih križišč v krožišča
 • Preselitev avtobusne postaje k železniški postaji
 • Ureditev dovozov do OŠ in vrtcev

KOMUNALA, ENERGETIKA

 • Rekonstrukcija in sanacija kanalizacijskega ter vodovodnega sistema
 • Nadaljevanje energetske sanacije javne razsvetljave
 • Uporaba alternativnih virov energije in spodbujanje občanov pri investiranju v le te

KULTURA

 • Sofinanciranje obetavnih kulturnih projektov
 • Vzpodbujanje lastne kulturne produkcije
 • Zagotavljanje prostorskih kapacitet za delovanje kulturnih in ostalih društev

ŠPORT

 • Ustvarjati pogoje za nemoteno delovanje športnih društev
 • Izgradnja nove infrastrukture za športne panoge, ki so bile do sedaj prikrajšane
 • Ureditev rekreacijskih centrov v primestnih naseljih
 • Dopolnitev Soboškega jezera z infrastrukturo za vodne športe (Wake park) in ostale športne aktivnosti (bmx park, …)
 • Krepitev promocije rekreacije in množičnih športov z izvedbo športnih programov in delavnic
 • Vzpodbujanje vseh oblik gibanja in zdravega načina življenja

TURIZEM

 • Razvoj kongresnega, športnega in kulturnega turizma
 • Vzpodbujanje alternativnih turističnih pristopov in projektov
 • Ureditev kamping prostora ob Soboškem jezeru
 • Izvedba močnejših promocijskih kampanj namenjenih domačim in tujim gostom
 • Povezovanje ponudnikov turističnih produktov in aktivnost v enotno skupnost oziroma blagovno znamko

GOSPODARSTVO

 • Vzpodbujanje lokalnega razvoja gospodarskih panog z večjo dodano vrednostjo
 • Osrednji razvojni center z usposobljenim kadrom za pridobivanje evropskih sredstev
 • Posebno vzpodbujanje lokalnih podjetjih s področjem dela v terciarnem in kvartarnem sektorju
 • Privabljanje in zagon start-up podjetjij preko finančnih vzpodbud in zagotovitve prostorskih kapacitet
 • Podpiranje visokošolskih programov za deficitarne poklice

 MLADI, ŠOLSTVO

 • Izgradnja oz. zagotovitev neprofitnih stanovanj ter mlajšim prosilcem skozi pravilnik zagotoviti boljšo dostopnost
 • Oblikovanje prostorskih načrtov skladno z interesi mladih družin
 • Razširitev družabnih, razvedrilnih vsebin in prostorov za mlade
 • Programi namenjeni vzpodbujanju mladih pri podjetniškem udejstvovanju
 • Neposredno povezovanje izobraževalnih ustanov z lokalnimi delodajalci
 • Razširitev visokošolskih programov v MOMS z dodatnimi programi v računalništvu in medicini
 • Vključitev bolj zdravega prehranjevanja (manj sladkorja) v vrtce in šole in učenje pravilnega odnosa do gibanja
 • Vzpodbujanje šol, da v skladu z zakonodajo kupujejo pridelke pri lokalnih pridelovalcih

KMETIJSTVO,  ŽIVALI

 • Vzpodbujanje sonaravne pridelave hrane
 • Povezovanje kmetijskih pridelovalcev pod enotno blagovno znamko
 • Pomoč pri pridobivanju javnih in EU sredstev za kmetijstvo
 • Izgradnja dodatnih enot oz. prostorskih kapacitet zavetišč za živali
 • ureditev soboške tržnice (da ne bo zamakala), pridelovalcem pa omogočiti, da z nizkimi najemninami prodajajo našo lokalno pridelane izdelke