Svetniška skupina v občinskem svetu Občine Log – Dragomer

Stranka LMŠ

Igor ROJEC

Stranka LMŠ

Ivanka URBANC

Spoštovani sosedje, prijatelji, občani!

Stranka Lista Marjana Šarca je bila ustanovljena leta 2014. Temeljne izkušnje je pridobila na lokalni ravni. Zavedanje stranke, da je prav lokalna raven temeljna za uspešen razvoj človeka, občine, družbe in države, je osnova za dober nadaljnji razvoj. Povezava med občino in državo mora biti čvrsta.

Kandidati za člane občinskega sveta smo izkušeni na področju lokalne samouprave (vodenje občinske uprave naše občine), javne uprave, gospodarstva; vodenje večjih in manjših gospodarskih družb, vodenje projektnih skupin in finančnih razpisov, vodenje arhitekturnih in gradbenih projektov, komercialno-trgovske stroke do izvajanja kmetijske dejavnosti. Kandidati prinašamo izkušnje tudi s področja javnega sektorja; zdravstvene nege, osnovnega šolstva. Naše pretekle izkušnje in uspehi so razlog, da bo odločanje v občinskem svetu plodno, razvojno in konstruktivno.

Zavzemamo se:

za izgradnjo kanalizacije in sočasno obnovo ali izgradnjo vodovoda, cest, javne razsvetljave, plinovoda in električne infrastrukture;

– za krovni prostorski akt, ki ga je treba v kar najkrajšem času pripeljati do faze sprejetja na občinskem svetu, sočasno pa poskrbeti tudi za izvedbo protipoplavnih ukrepov;

– za možnost ureditve čitalnice;

– za primerno umestitev in ureditev pokritega balinišča v Dragomeru;

– za izboljšanje infrastrukture za nogometaše v ŠP Log;

– za izgradnjo nove večnamenske dvorane, ki bo služila osnovni šoli ter tudi športno-rekreativnim dejavnostim in kulturi, saj občina nima primernega kraja za druženje in kulturno udejstvovanje;

– za boljšo trgovsko oskrbo, tj. trgovina s ponudbo svežega mesa, zelenjave in sadja ter drugih dobrin predvsem iz lokalne pridelave;

– za boljše povezave javnega prevoza in ugodnejše cene teh;

– za izgradnjo dnevnovarstvenega centra;

– za nadzor rednega in kakovostnega vzdrževanje cest in poti v občini ter tudi drugih javnih služb v vseh letnih časih;

– za dokončanje projekta ureditve pokopališča v Dragomeru;

– za učinkovito občinsko upravo, na določenih delovnih področjih pa za večjo učinkovitost in gospodarnost podpiramo združevanja v skupne medobčinske uprave;

– za bogatejše in učinkovitejše kulturno, športno in izobraževalno udejstvovanje vseh generacij občanov.

Kandidati stranke Liste Marjana Šarca podpiramo blagor naših občanov. Ne bomo se ukvarjali s konkurenco, ampak s prihodnostjo občine in občanov. Občinski svet mora presegati strankarske interese, v ospredju so interesi občanov naše občine.