Samostojna svetnica v mestnem svetu Mestne občine Ljubljana

Katja DAMIJ

Kandidatke in kandidati za mestne svetnike Mestne občine Ljubljana se na lokalne volitve podajamo ODLOČNO, z veseljem do dela, SRČNOSTJO in pripravljenostjo DELOVATI za meščanke in meščane Ljubljane. Naše prizadevanje kot tudi sodelovanje bo potekalo tako z deležniki v lokalnem okolju, z Vlado Republike Slovenije, državnimi organi, evropskimi institucijami, kot tudi širše. Z nedvomno podporo predsednika Vlade Republike Slovenije si želimo Ljubljano popeljati NAPREJ, z namenom izboljšanja življenja LJUBLJANČANK in LJUBLJANČANOV.

Poleg TRANSPARENTNOSTI porabe finančnih sredstev in delovanja nasploh, ki je naše osnovno vodilo, si bomo v prvi vrsti prizadevali za SORAZMEREN razvoj celotne Ljubljane in VEČJO VLOGO četrtnih skupnosti pri oblikovanju proračuna in odločanju. Spodbujali bomo uvedbo PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA.

Velik poudarek bomo namenjali ŠPORTU ZA VSE GENERACIJE, med drugim se bomo zavzemali za širjenje in obnovo obstoječih športnih površin in objektov po celotni Ljubljani, tudi za zimske športe, kjer se bomo trudili za vzpostavitev SMUČIŠČA za alpsko smučanje za otroke oziroma začetnike. Spodbujali bomo urejanje povezanih KOLESARSKIH POVRŠIN, tako znotraj kot izven centra ter se zavzemali za obnovo oziroma gradnjo ter oživitev KRAJEVNIH DOMOV v posameznih četrtnih skupnostih. Spodbujali bomo gradnjo novih NEPROFITNIH STANOVANJ ter obnove, gradnje in razširitve ZDRAVSTEVNIH DOMOV. Želimo si, da bi lahko s svojimi odločitvami prispevali k posodobitvi celotne PROMETNE infrastrukture, vključno z NOVIMI KROŽNIMI KRIŽIŠČI, pametnimi rešitvami in asfaltiranjem nekaterih, žal še vedno makadamskih, cest. Pristojnemu ministrstvu bomo predlagali spremembo predpisov na način, da bi se električnim vozilom dovolila uporaba rumenega voznega pasu ter se zavzemali za USKLAJENOST VOZNIH REDOV in ZMANJŠANJE ZASTOJEV v prometnih konicah. V sodelovanju z lastnikom in upravljavcem si bomo prizadevali za OBNOVO GLAVNE AVTOBUSNE in ŽELEZNIŠKE POSTAJE. Predlagali bomo prenovo nekaterih linij in voznih redov LPP ter boljšo uskladitev z medkrajevnim prometom. Prizadevali si bomo za obnove in smiselne oživitve OPUŠČENIH POSLOPIJ, tudi KULTURNE DEDIŠČINE, v lasti občine. Vse na OKOLJU PRIJAZEN NAČIN.

S pobudami in sodelovanjem z različnimi deležniki se bomo trudili izboljšati paleto različnih storitev, ki so na voljo meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana. Poleg spodbujanja GOSPODARSTVA in truda za ustvarjanje NOVIH DELOVNIH MEST, si bomo prizadevali za MEŠČANOM PRIJAZNEJŠO LJUBLJANO s pobudami za SUBVENCIONIRANJE CEN VSTOPNIC nekaterih storitev športnih, kulturnih in drugih javnih zavodov. Trudili se bomo za povišanje proračunskih sredstev za POČITNIŠKO VARSTVO otrok ter razširitev le-tega tudi na obrobje Ljubljane. Prizadevali si bomo za spoštovanje vseh predpisov, tudi tistih, ki občine zavezujejo k sofinanciranju VARUHOV PREDŠOLSKIH OTROK. Da bi staršem olajšali stroške šolanja, se bomo zavzemali za subvencioniranje DELOVNIH ZVEZKOV za osnovnošolce ljubljanskih osnovnih šol.  Želimo si, da bi bili različni prostori, ki so v lasti občine, vključno s šolami, BOLJE IZKORIŠČENI, tudi izven časa, namenjenega primarnim dejavnostim in še posebej v času šolskih počitnic.

Na področju SOCIALNEGA VARSTVA se bomo zavzemali za vzpostavitev novih dnevnih centrov za starejše ter za osebe s težavami v duševnem zdravju, za katere želimo, da bi bili enakomerno razporejeni. Tudi na področju drugih storitev DEINSTITUCIONALIZACIJE se bomo zavzemali za povišanje proračunskih sredstev in kapacitet ter s tem skušali meščankam in meščanom zagotoviti PRAVOČASNO IN KAKOVOSTNEJŠO OSKRBO. Skupaj s pristojnimi službami bomo preučili možne rešitve za vzpostavitev centralne DIETNE KUHINJE, ki je zaradi vse večjega števila otrok in odraslih z zdravstvenimi omejitvami (alergijami) nujno potrebna. S svojim zgledom in udejstvovanjem bomo spodbujali različne oblike MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA na vseh področjih.

Zavzemali se bomo za sodelovanje z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI ter se trudili za pripravo ustreznih krovnih dokumentov, ki bodo predstavljali osnovo za prijave na prihodnje evropske razpise. Vključili se bomo v aktivnosti, povezane s pridobitvijo naziva »EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE«, ki bi Ljubljani prinesel dodaten, pomemben razvoj, tako na področju kulture, kot turizma. Spodbujali bomo BUTIČNI TURIZEM z visoko dodano vrednostjo ter oživljanje in POVEZOVANJE z ljubljanskim podeželjem.

Zavzemali se bomo za zaposlovanje, namesto različnih oblik PREKARNEGA DELA.

Z aktivnim sodelovanjem in povezovanjem bomo predstavljali MOST med lokalno skupnostjo in najvišjimi državnimi organi ter se na podlagi konkretnih primerov zavzemali za spremembe različnih predpisov, v korist meščank in meščanov NAŠE LJUBLJANE. Mestni upravi bomo skušali pomagati pri PRIDOBIVANJU RAZLIČNIH SREDSTEV, tako na nacionalni, kot na EVROPSKI RAVNI ter s tem vsem zagotoviti boljše možnosti za NADALJNJI RAZVOJ.