Svetniška skupina v občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica

Vlado HRVATIN

Ivan SIMČIČ

V Občini Ilirska Bistrica bomo za zagotovitev največje učinkovitosti vzpostavil projektne skupine za posamezna področja. Sestavljene bodo iz članov občinske uprave, strokovnega projektnega osebja in iz ljudi, ki so priznani doma in po svetu ter so pripravljeni delovati v dobro občine. Osnovna naloga skupin bo kvalitetna priprava projektov, ki jih bomo skupaj zagovarjali, tako v Ljubljani kot v  Bruslju.  Zavzemali se bomo za:

 • KOMUNALNE USLUGE: nemudoma bomo poskrbeli, da nam ne bo več potrebno prekuhavati vode iz vodovodnega omrežja in poskrbeli bomo za priključitev vseh gospodinjstev na zgrajene kanalizacije, vendar ne na stroške uporabnikov.
 • VARNOST: zagotovili bomo varnost in nedotakljivost občank in občanov ter njihovega premoženja, ki jih zagotavlja tudi naša ustava, zato bomo državne ustanove nemudoma seznaniti z realnostjo, ki jo vsakodnevno prinašajo migranti v našo Občino. Socialno varnost bomo uresničevali za vse generacije. Mladim družinam, ki živijo z minimalnimi plačami pa bomo pomagali pri reševanju stanovanjskih problemov.
 • PROMET: zmanjšali bomo število tovornjakov, ki dnevno ropotajo skozi naše vasi in kraje ter jih preusmerili na slovenski avtocestni križ. Odločno bomo zahtevali začetek projekta in končno tudi gradnjo prepotrebne avtoceste med Jelšanami in Postojno, saj je 50 let obljub več kot dovolj.
 • ZDRAVJE: poskrbeli bomo, da bodo uporabniki v mestu in na vasi imeli čim hitrejšo in strokovno pomoč zdravstvenih služb. Uredili bomo novo lokacijo za helidrom ter tako izboljšali življenjski prostor občanov na sedanji neprimerni lokaciji.
 • IZOBRAŽEVANJE: sledili bomo ustavni pravici do javnega šolstva, s posebnim poudarkom na urejenih bivalnih  razmerah (vrtci, šole), ki je temelj dobrega gospodarja, to je občine kot ustanovitelja zavoda. Opremljanje šol bo potekalo enakovredno po vseh šolskih okoliših.
 • STAREJŠI: sadove dela starejših žanjemo generacije mlajših, zato bomo spoštovanju in oskrbi starejših občanov namenili poseben poudarek. Od države bomo posebej zahtevali višje vrednosti iz demografskega sklada, da bi zapolnili primanjkljaj v pokojninski blagajni, in tako omogočili upokojencem in njihovim svojcem dostojno življenje.
 • DRUŠTVA: ustanovili bomo Zavod za kulturo, šport, turizem in prosti čas (KŠTP), ki bo vzpostavil pogoje za dobrobit na turističnem, kulturnem in športnem področju in dvignil kakovost življenja občanov v prostem času. Skupaj smo močnejši in uspešnejši, bo slogan zavoda. Uredili bomo lastništva vseh športnih površin v občini, s ciljem nemotene uporabe tako mladini kot nekoliko starejši populaciji.
 • INDUSTRIJA: komunalno urejene in modro zasnovane industrijske obrtne cone bomo investitorjem ponudili po ugodnih cenah, da bodo cone v kratkem prinesle nova delovna mesta, kar je tudi njihov osnovni namen
 • URBANIZEM: za vse večje gradbene posege v mestu in na podeželju se bomo predhodno uskladili z lokalnimi prebivalci, ki na tem območju živijo.
 • PRORAČUN: po vzoru nekaterih uspešnih občin bomo vpeljali participativni proračun, kar pomeni, da boste prebivalke in prebivalci naše občine sami odločili, katere projekte bo občina prednostno izpeljala.
 • KMETIJSTVO: ekološko kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti na kmetijah so bodočnost sodobnega kmetovanja, saj se z njimi ustvarjajo nova delovna mesta, ljudje pa ostajajo doma in razvijajo podeželje. Želim, da bi pričeli na Brkine gledati z drugačnimi očmi.
 • GOZDARSTVO: nekoč vir preživetja številnih družin bomo oživili, da bo ponovno omogočal zaslužek in kakovostno življenje. Ustvarili bomo pogoje, da se primere dobrih praks  prenese še na področja socialnih in zelenih delovnih mest in vzpostavili oziroma okrepili bomo  povezovanja s širšo regijo.