Samostojna svetnica v občinskem svetu Občine Idrija

Stranka LMŠ

mag. Milovana LUKAN

Idrija zmore!

Uravnotežen razvoj občine Idrija:

 • urejanje lokalne cestne infrastrukture, sploh cestnih odsekov na podeželju, ki so v izjemno slabem stanju,
 • urejanje pločnikov ter varnih in dostopnih šolskih poti,
 • urejanje javne razsvetljave, ta namreč še vedno ni povsod urejena,
 • pospeševanje gradnje neprofitnih stanovanj,
 • postavitev javnih stranišč na javnih površinah in ob športnih objektih – na primer v Mejci,
 • izgradnja tlačilnih stez (Pumptrack poligona)
 • osvetlitev nogometnega igrišča,
 • ureditev tekaške proge za treniranje atletike,
 • zagotovitev javno dostopnega igrišča za nogomet,
 • ureditev pešpoti in tekaških poti, ki bi potekale po celotnem območju občine Idrija in bi obiskovalce opozarjale na znamenitosti območja,
 • ureditev kopališča Lajšt,
 • zagotovitev možnosti za kampiranje in s tem dodatnih prihodkov v občinski proračun;

Varnost kot vrednota, za katero smo soodgovorni
Aktivno, zdravo in varno življenje: Zdravstveni dom Idrija se še vedno sooča s problematiko pediatrije, medicine dela in ginekologije, glede na slabe cestne povezave je potrebno zagotoviti lokacijo za helioport.

Ustvarjanje dobrih pogojev, ki so podlaga za medsebojno sodelovanje vseh prostovoljcev v občini s poklicnimi enotami, ki so soodgovorne za izvajanje dejavnosti v občini Idrija.

Sodelovanje generacij – Idrija zmore

Aktivno reševanje problematike staranja v občini, zagotavljanje prostorov za druženje, kjer se starejši občani in občanke počutijo, da so del družbe, pomoč pri varovanju otrok, prenašanje starih običajev in šeg na mlajše generacije, spoznavanje narečja ob druženju z mladimi, potrebovali bi tudi nek dnevni družinski družabni prostor – kot društveni prostor, v središču Idrije.

Zagotovitev možnosti soupravljanja občine s strani občanov in občank, zagotovitev transparentnih javno-zasebnih partnerstev, sodelovanja z interesnimi skupinami in drugimi deležniki, ki lahko pripomorejo k razvijanju in udejanjanju novih idej.

Aktivno reševanje problematike staranja v občini, tudi problematike skrite revščine ter socialnih problemov, zagotavljanje prostorov za druženje, kjer se starejši občani in občanke počutijo, da so del družbe, potrebovali bi tudi nek dnevni družinski družabni prostor oziroma društveni prostor v središču Idrije.

Spodbujanje kulturnega ustvarjanja, ohranjanja in promocije naše kulturne in tehniške dediščine: z aktivnostmi za večji obisk kulturnih prireditev, s promocijo lokalnih kulturnih ustvarjalcev v vrtcih in šolah, predstavitvami in gostovanji idrijskih ustvarjalcev po Sloveniji in v tujini, …

Umestitev nove proračunske postavke za sredstva, s katerimi bi štipendirali deficitarne poklice, perspektivne umetnike in športnike, ki doma in v tujini promovirajo našo občino.

Kmetijstvo, turizem, gospodarstvo, javne in dostopne storitve – mladi so gibalo razvoja

Spodbuditi lokalne podjetnike, predvsem male gospodarske družbe in samostojne podjetnike, k širitvi dejavnosti in proizvodnje v domačem okolju in s tem k zaposlovanju v občini Idrija.

Nudenje pomoči mladim pri realizaciji poslovnih idej, vezanih predvsem na spodbujanje turizma, kmetijstva, naprednih tehnologij, ki lahko občanom ponudijo kar nekaj novih delovnih mest.

Vzpostavitev enotne celostne turistične ponudbe občine ter ustrezna predstavitev tujim in domačim gostom kot izjemne tehnične, kulturne in kulinarične dediščine območja.

Približati skrite kotičke občine z dobro označenimi novimi tematskimi sprehajalnimi potmi in kolesarskimi stezami, ki bodo primerno opremljene za sprehode s štirinožnimi prijatelji.

Skrb za čisto okolje z zagotovitvijo primerne cene komunalnih storitev.

Spodbujanje in vzpostavitev lokalne samooskrbe in zagotavljanje lokalno pridelane hrane v javnih zavodih in ustanovah.

Transparentno delovanje občinske uprave

Potrebno je zagotoviti zakonito in transparentno delovanje občinske uprave, tako da se uvedejo kontrolni mehanizmi za pregled cen storitev, ki jih plačujemo občani. Zavzemamo se za transparentno in dokazljivo ekonomsko upravičenost postavljenih cen, od komunalnih storitev, komunalnega prispevka ob gradnji ali nadomestni gradnji, lokacijskih  preveritev do cen vrtcev in oskrbe. To zahteva celovit pregled občinskih aktov, ki so bili do sedaj sprejeti, in tudi morebitne revizije posameznih že potrjenih oziroma izpeljanih projektov.

Zagotoviti je potrebno transparentno javno zasebno partnerstvo, ki zagotavlja verodostojne podatke, ki temeljijo na izračunih in jih je moč v vsakem trenutku preveriti.