Svetniška skupina v občinskem svetu Občine Dravograd

Branko KRENK

Marjeta PODGORŠEK REK

Stranka Lista Marjana Šarca je novejša stranka na slovenskem političnem parketu, zato smo se vanjo vključili občani in občanke Dravograda, ki gledamo NAPREJ in si želimo sprememb, napredka ter blagostanja za vse. S pozitivnim gledanjem na življenje, z aktivnim in odgovornim delovanjem doma, v službi, v ožji in širši lokalni skupnosti ter predvsem s poštenostjo in strpnostjo želimo sooblikovati prihodnost naše občine zaradi ljudi in naše skupne prihodnosti. Želimo si enakomernega razvoja vseh krajevnih skupnosti v občini z dolgoročnim načrtom vzdrževanja vseh investicij. Zgraditi je lahko, vzdrževati težje. Delovanje bomo usmerjali v:

 1. ZDRAVSTVO IN SOCIALO
 • Sodoben zdravstveni dom s strokovnim medicinskim osebjem ter nadstandardnimi programi,
 • spodbujanje hoje, gibanja in športnega udejstvovanja vsakega posameznika z raznimi aktivnostmi, projekti in prireditvami,
 • promocija zdravja za občane,
 • organizacija oskrbe in pomoči starejšim na domu,
 • aktivno vključevanje starejših v življenje in dogajanje v občini,
 • spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja,
 • izgradnja varnih domov za starejše,
 • dostojno življenje za starejše – spodbujanje prostovoljstva,
 • izgradnja neprofitnih stanovanj,
 • javna dela,
 • pomoč mladim družinam pri iskanju doma,
 • spodbujanje zaposlovanja z vključevanjem v razne projekte.
 1. VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
 • Sodoben, nov, večji vrtec na primerni lokaciji,
 • sprotno vzdrževanje šol in sofinanciranje razvojne usmerjenosti šole,
 • izgradnja skupne kuhinje za šolo Dravograd in enoti vrtca v Dravogradu zaradi znižanja stroškov in nujnosti obnove več desetletij starih kuhinj ter združitev kuhinje šole in vrtca v Šentjanžu,
 • sofinanciranje jutranjega varstva za mlajše učence na vseh šolah in podružnicah,
 • sofinanciranje učenja tujega jezika nemščine kot jezika naše sosede,
 • sofinanciranje interesnih, športnih in drugih dejavnosti za mlade, da bi koristno preživljali prosti čas,
 • aktivno vključevanje mladih v politično in kulturno dogajanje v kraju,
 • spodbujanje in poklicno usmerjanje mladih s štipendijami (morebitni štipendijski občinski sklad), da bi ostali v domačem okolju.
 1. GOSPODARSTVO
 • Prijazno, spodbudno in ustvarjalno okolje, kjer bi razvijali ideje, ustvarjali in proizvajali,
 • čezmejno sodelovanje,
 • pridobivanje EU sredstev v raznih razpisih,
 • nudenje pomoči kmetom pri prijavah na razne razpise za subvencije in za pridobivanje finančnih sredstev za razvoj,
 • promocija lokalnih kmetov in njihovih pridelkov v domačem in širšem okolju,
 • obrtnikom in podjetnikom omogočiti dober javni servis s promocijsko podporo,
 • spodbujanje lesne industrije ter gozdarstva,
 • spodbujanje turizma, predvsem kongresnega v Bukovju, športnega v Dravogradu, saj imamo veliko kvalitetnih športnih površin, kmečki ter planinski turizem,
 • razvoj ribiškega turizma z ohranitvijo avtohtonih vrst živih bitij v reki Dravi,
 • aktivno sodelovanje v projektu Geopark Karavanke s pomočjo evropskih sredstev,
 • oživitev Dravograjskega jezera s potmi za invalide in za stanovalce Doma starostnikov Črneče..
 1. INFRASTRUKTURO
 • Nujna obvoznica Dravograda do priključka do nove bodoče avtocestne povezave – 3. razvojna os,
 • v primeru izgradnje obvoznice priprava načrta aktivnosti za oživitev trškega jedra,
 • krožišča, kjer so potrebna,
 • asfalt do najbolj oddaljene hiše,
 • ekološka naravnanost,
 • pravica do zdrave pitne vode,
 • vzdrževanje vodovodnega omrežja,
 • redno čiščenje rečnih strug,
 • zgraditev protipoplavnih nasipov, kjer je potrebno in možno izvedljivo,
 • lepe in vzdrževane ceste,
 • postavitev polnilnice za polnjenje električnih vozil,
 • postavitev polnilnic za telefone in električna kolesa ob kolesarskih stezah,
 • redno čiščenje in vzdrževanje pešpoti, kolesarskih poti ter cest,
 • varne šolske poti,
 • izgradnja varnih avtobusnih in kombi postajališč za učence in dijake,
 • ureditev kolesarskih poti,
 • ohranitev avtobusnih in železniških povezav ter spodbujanje uporabe javnih prevoznih sredstev na širšem slovenskem področju,
 • ureditev WI-FI in interneta pod enakimi pogoji na vseh območjih občine.
 1. KULTURO IN ŠPORT
 • Spodbujanje in sofinanciranje delovanja kulturnih in športnih društev,
 • ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
 • spodbujanje mladih na različnih področjih kulture z vključevanjem v projekte, z nagradami in sofinanciranjem dejavnosti
 • vzdrževanje sedanjih športnih objektov,
 • sofinanciranje športnih aktivnosti socialno šibke mladine.

Če bomo zadovoljni kot ljudje in bomo imeli zagotovljene osnovne življenjske potrebe, potem bomo lahko aktivno sooblikovali našo skupnost in nato uspešno državo.

Človek. Skupnost. Država.