Samostojni svetnik v občinskem svetu Občine Bled

Gregor JARKOVIČ

ZAvzemali se bomo za:

 1. Uspešno in učinkovito sodelovanje lokalne skupnosti z Vlado Republike Slovenije;

S sprejetjem dogovora med Vlado Republike Slovenije in občinskimi združenji o zvišanju povprečnin za prihodnje leto na 573,5 € bo občina Bled v letu 2019 prejela 110.000 € več sredstev kot v letu 2018.

Vlada Republike Slovenije, ki jo vodi predsednik vlade g. Marjan Šarec se je zavezala, da bo v roku šestih mesecev skupaj z občinskimi združenji pripravila spremembe zakonodaje, ki bi zmanjšala stroške občinam.

 1. spodbujanje mladih pri njihovi ustvarjalnosti s sofinanciranjem kulturnih in športnih aktivnostih mladih;

ZAvzemali se bomo, da bo del proračuna občine (prihodki pridobljeni s strani turistične takse in turizmom) Bled namenjen direktnemu sofinanciranju ustvarjalnosti mladih tako na kulturnih kot na športnih aktivnostih.

ZAvzemali se bomo, da se dodatno sofinanciranje zagotovi še vsem tistim otrokom, ki zaradi socio-ekonomskih razmer ne morejo obiskovati kulturnih in športnih aktivnosti mladih.

 1. sprejem etičnega kodeksa občinskega sveta Bled;

ZAvzemali se bomo za povečanje integritete svetnikov občinskega sveta in drugih organov lokalne samouprave. Sprejem etičnega kodeksa bi bil osnova.

ZAvzemali se bomo za dosledno spoštovanje in upoštevanje Poslovnika Občinskega sveta občine Bled.

 1. čimprejšnjo izgradnjo južne blejske obvoznice;

Izgradnja blejske južne obvoznice mora postati prioriteta.

ZAvzemali se bomo za oblikovanje skupne iniciative z združevanjem vseh sil in moči v občini, da se čimprej začne z izgradnjo južne blejske obvoznice.

 1. boljše pogoje dela gasilcev in reševalcev v občini Bled;

ZAvzemali se bomo za čimprejšnjo izgradnjo sodobnega gasilsko reševalnega doma, kjer bodo imeli gasilci, reševalci nujne medicinske pomoči ter ostali reševalci ustrezne prostore za svoje delovanje. Varnost občank in občanov Bleda mora biti vedno na prvem mestu.

ZAvzemali se bomo za vzpostavitev turistične ambulante na Bledu ter okrepitev 24 urne dežurne ambulante službe v času turistične sezone. Na ta način bomo v času turistične sezone povečali dostopnost občanov in občank Bleda do zdravstvenih storitev.

 1. energetsko prenovo osnovne šole z večnamensko športno dvorano;

Osnovna šola je hram učenosti. Učenkam in učencem ter učiteljem moramo zagotoviti najboljše pogoje za učenje, ustvarjanje in delo.

ZAvzemali se bomo za  kvalitetno energetsko in funkcionalno prostorsko prenovo osnovne šole s pripadajočo večnamensko športno  dvorano,  ki bo omogočala organizacijo športnih dogodkov na vseh nivojih.

 1. optimizacijo vseh prometnih tokov in mirujočega prometa z namenom zmanjševanja prometa ter odpravo nevarnih točk na šolskih poteh;

ZAvzemali se bomo za izdelavo celovite strokovne prometne študije na Bledu z okolico, z namenom ureditve mirujočega prometa z izgradnjo parkirne hiše na območju Seliš, avtobusnega prometa, prometne razbremenitve centra Bleda, ustrezne ureditve kolesarskih in peš poti in odpravo vseh nevarnih točk na šolskih poteh.

ZAvzemali se bomo za popolno zaporo Ceste svobode od hotela Jelovica do Festivalne dvorane.

 1. spodbujanje programov ohranjanja naravnih danosti in pitne vode;

ZAvzemali se bomo za povečan delež ekološko pridelane hrane ter za večji delež lokalne ekološko pridelane hrane v  šolah in vrtcih.

ZAvzemali se bomo za ukrepe, ki bodo učinkovito  ščitili naše bogate naravne vire, predvsem ukrepe za zaščito pitne vode. Oblikovati je treba celovito strategijo varovanja vodovarstvenih območij in koriščenja pitne vode.

 1. ureditev podzemnih ekoloških otokov;

Zaradi varstva okolja in izgleda kraja se bomo ZAvzemali za ustrezno ureditev podzemnih ekoloških otokov, sploh v večstanovanjskih soseskah in na najbolj obremenjenih lokacijah.

 1. dostopnost Bleda vsem osebam s posebnimi potrebami;

Bled mora postati dostopen vsem, ki zaradi kakršne koli oviranosti ne zmorejo dostopati do javnih in turističnih storitev, ki jih ponuja Bled.

Gibalno oviranim osebam je treba omogočiti ustrezno primerne klančine oziroma dvigala do vseh javnih ustanov ter glavnih turističnih točk ter ureditev sprehajalnih poti in varnejšega prečkanja ceste.

Slepim in slabovidnim osebam je treba urediti ustrezne talne oznake, ki bi jim olajšale dostop do javnih oziroma glavnih turističnih točk ter ureditev sprehajalnih poti in varnejšega prečkanja ceste.

 1. izgradnjo doma za upokojence ter posodobitev pomoči na domu za starejše občane;

ZAvzemali se bomo za pripravo celostne strategije življenja starejših občanov v občini Bled.

ZAvzemali se bomo, da bo Medgeneracijski center na Bledu čimprej zaživel.

 1. turizem petzvezdnična doživetja občanov Bleda in turistov;

ZAvzemali se bomo za kakovostne in raznovrstne prireditve v občini Bled, ki bodo namenjene tako občankam in občanom Bleda kot turistom.

 1. cenejši Bled za domačine;

 Bled mora za domačine postati dostopnejši in cenejši.

ZAvzemali se bomo za izdelavo portala z različnimi ponudniki, ki bodo domačinom  omogočali cenejše obiske ali storitve v javnih objektih na Bledu.

K temu bomo z različnimi programi in spodbudami nagovarjali vsa javna in zasebna podjetja.

 1. prijaznejši in zabavnejši Bled za mlade.
 • ZAvzemali se bomo, da občina Bled pridobi Certifikat Mladim prijazna občina. To pomeni, da bo morala občina Bled dajati poudarek :
  • načrtnemu obravnavanju področja mladine
  • participaciji mladih
  • organiziranju mladih
  • informiranju mladih
  • zaposlovanju mladih
  • izobraževanje mladih
  • stanovanjski politika
  • mobilnosti mladih

ZAvzemali se bomo za razširitev programov Blejskega mladinskega centra ter za pripravo celostne strategije dela in življenja mladih v občini Bled.

ZAvzemali se bomo za ureditev varne “pump  track” kolesarske proge in izposoja koles.