Vlada naj nemudoma omogoči strokovno javno razpravo pri načrtovanih posegih v slovenske pragozdove

Poslanska pobuda Edvarda Pauliča v zvezi z vladnim predlogom sprememb Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

Slovenija je bogata država z naravnimi viri ter gozdovi, zato mora še bolj pozorno skrbeti za njihovo varovanje ter varovanje drugih obstoječih naravnih virov. Državni zbor RS je pred dobrim letom dni sprejel t.i. Resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030, v kateri je bil sprejet ukrep, ki gozdne rezervate izpostavlja kot ključne pri varstvu biotske raznovrstnosti.

V stranki LMŠ smo mnenja, da mora biti varovanje okolja ključna prioriteta načrtovanja politik, ne glede na vladajočo oblast, zato še z večjo zaskrbljenostjo opazujemo enostranske posege v okolje. Z novim predlogom Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom se uvaja spremembe, ki bodo omogočale drastične gozdarske posege v gozdne rezervate. Razumemo lastnike gozdov, da jim širitev podlubnikov iz gozdnih rezervatov povzroča gospodarsko škodo, vendar je nujno, da se za skupno mizo zbere tudi relevantno stroko s področja zaščite gozdov in okolja. Prepričan sem, da se na podlagi širokega konsenza lahko pride do najboljših rešitev, ki bodo sprejemljive za obe strani.  

Vlado RS torej pozivam, naj se izogne enostranskim posegom, ki nimajo podpore strokovne javnosti in naj na podlagi široke javne razprave z vsemi pomembnimi deležniki preuči ter izkoristi vse možne rešitve za zaščito slovenskih pragozdov.  Namreč gre za izjemno občutljivo področje, pri katerem si ne smemo dopustiti enostranskih odločitev, ki gredo predvsem v škodo biotske raznovrstnosti ter prastarih gozdov, ki so, kot že omenjeno, eno naših največjih naravnih bogastev.