Predlogi k interventnemu zakonu na področju samozaposlenih, pomoči delodajalcem, kreditojemalcev ter javnih financ.

Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene

V LMŠ smo skupaj z Levico in SD predlagali dopolnilo k predlogu zakona, s čimer bi vsem samozaposlenim omogočili oprostitev plačila prispevkov za 3 mesece. Zgolj odlog plačila prispevkov, kot je predlagala koalicija situacije ne bo rešil, temveč bo težave samozaposlenih le prestavil. Nadalje opozarjamo, da v zakon kot upravičeni delodajalci, ki lahko uveljavijo pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače, niso vključene številne organizacije, društva in ustanove, ki so za našo družbo izjemnega pomena. Tudi njih so ukrepi prizadeli, še več, nekateri bi zaradi tega lahko celo propadli. Zato smo pripravili dopolnilo, s katerim se upravičence po tem zakonu širi na delodajalce, s sedežem v Republiki Sloveniji.

Dvig višine delnega povračila izplačanih nadomestil delodajalcu

V LMŠ predlagamo tudi tudi dvig višine delnega povračila izplačanih nadomestil plače delodajalcu s strani države na 60%. Zaradi zmanjšanja oziroma ustavitve denarnega toka v podjetjih se lahko znajdemo v situaciji, ko bodo delodajalci želeli hitro in v veliki meri zmanjšati strošek njihove delovne sile. S tem ukrepom pa delodajalcem pomagamo, da bodo lahko obdržali svoje zaposlene.

Interventni ukrepi na javno finančnem področju

V zakonodajni postopek smo vložili tri amandmaje, ki natančno določajo razmejitev oblasti in roke veljavnosti zakona. Vsi razen enega so bili na matičnem delovnem odboru zavrnjeni. Sprejet je bil le eden, ki omogoča vsaj minimalno vlogo državnega zbora. Z amandmajem predlagamo, da bo Vlada RS lahko odločala o prerazporeditvah pravic porabe v proračunu države brez omejitev za namene zagotavljanja sredstev za izvajanje ukrepov na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. Z amandmajem na seji DZ smo predlagali tudi časovno omejitev predloga zakona o interventnih ukrepih na javno finančnem področju z absolutnim rokom 31.8.2020. Predlagamo tudi, da Vlada RS mesečno poroča o prerazporeditvah porabe. Nadzor je potrebno podeliti organu, torej Komisiji za nadzor javnih financ, ki se na vsebino spozna in lahko vsaj naknadno razkrije neprimerno ravnanje z javnimi financami. Strinjamo se, da smo v obdobju izrednih zdravstvenih razmer. Vendar ne v ustavno – pravnem smislu, zato transparentnost porabe javnih sredstev nikakor ne more in ne sme biti vprašljiva, tudi v času razglašene epidemije. Podpiramo večino ukrepov, ne moremo pa dati bianco menice, da nepregledno preliva sredstva brez soglasja državnega zbora, saj bo vso javno porabo nekega dne potrebno pokriti s proračunskimi prilivi in bomo posledice nepremišljenih ravnanj čutili še dolga leta po koncu aktualnih razmer. Če sprejmemo zakon brez predlaganih dopolnil naše stranke, bo Vlada RS dobila tolikšen obseg pooblastil, kot ga v zgodovini Slovenije še nikoli ni imela

Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

V LMŠ predlogu zakona za odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, z vidika smiselnosti ukrepa ne nasprotujemo, menimo pa da je tudi ta vreden tehtnejšega vsebinskega  premisleka. Zavedati se je potrebno, da bodo vsa podjetja/kreditojemalci, ki dobijo 12 mesečni moratorij v skladu z regulativo obravnavani kot neplačniki. Na ta način se jim spremeni  boniteta, zato smo mnenja, da se predlaga dvostopenjski pristop, najprej moratorij za 3 mesece, ki za podjetje pomeni neke vrste prehodno obdobje, preden se mu spremeni boniteta. Dopuščamo možnost naslednjega  koraka, to je  podaljšanje moratorija do skupno 12 mesecev. V kolikor je Banka Slovenije mnenja, da brez soglasja evropskih oblasti ne more spreminjati regulatorne obravnave odlogov odplačil, ki pomenijo restrukturiranje dolgov, daje takšnem  pristopu še tri mesece časa, za sprejem tudi enotnih regulatornih sprememb na evropski ravni. Vsaka hitra sprememba ima svoje posledice, takšne, ki jih znamo in hočemo predvideti, pa tudi takšne, ki jih v danem trenutku ne. Ukrepi, ki jih skušamo uveljaviti morajo biti začasni, in da glede na stanje v katerem smo ta trenutek, kar se da na celovit način rešijo trenutno stisko.