Programski odbori

Programski odbori LMŠ so bili ustanovljeni v skladu s statutom stranke LMŠ. Vsebinsko pokrivajo področja obstoječih ministrstev, ne glede na to, da v stranki zagovarjamo drugačno razporeditev posameznih resorjev. Pri tem smo naredili eno zelo pomembno izjemo: področje digitalizacije, znanosti in raziskav smo iz obstoječih resorjev prenesli v nov samostojni resor za digitalno preobrazbo, znanost in raziskave, saj ocenjujemo, da je za dolgoročni preboj Slovenije ključna združitev vseh digitalnih in razvojnih potencialov na enem mestu.

Programski odbori LMŠ se poleg rednega dela, nudenja podpore delu poslanske skupine, intenzivno ukvarjajo s snovanjem prenovljenega programa naše stranke. V nadaljevanju so navedeni njihovi predsedniki, vzporedno pa so predstavljeni tudi kratki povzetki programskih izhodišč s področja posameznega programskega odbora LMŠ.

Nik Prebil

Predsednik Programskega odbora LMŠ za zunanje zadeve

“Živimo v svetu velikih sprememb, ki korenito spreminjajo način našega življenja in kličejo k temeljitemu premisleku o tem, kje smo in v kakšnem svetu želimo živeti. Razmere, v katerih smo se znašli, terjajo premišljeno, smelo in predvsem povezovalno delovanje doma in v tujini.

Slovenija kot aktivna članica Evropske unije, OECD in zveze Nato v Evropi in svetu potrebuje verodostojno, načelno in odgovorno zunanjo politiko, s katero bo ponovno prepoznana in cenjena kot odprta, napredna ter zaupanja vredna država, odločna zagovornica močne Evropske unije in temeljnih vrednot, na katerih je ta nastala.”

Rudi Medved

Predsednik Programskega odbora LMŠ za javno upravo

“V boj z birokratskimi ovirami bomo vstopili z odpravo gore nepotrebnih predpisov ter nove predpise pisali skupaj s tistimi, ki so jim namenjeni. Pomemben prispevek k debirokratizaciji je uvedba elektronske osebne izkaznice. Z njeno uvedbo bomo dali pospešek novim elektronskim storitvam javne uprave, poenostavili bomo poslovanje državljanov z državnimi organi ter njeno uporabo ponudili tudi gospodarstvu. Potrebno je spremeniti volilni sistem in s prednostnim glasom volivcem zagotoviti odločilni vpliv na izbiro poslank in poslancev. Uspešnost in učinkovitost javnega sektorja je pogojena tudi z višino plač, ki jih je za mlade potrebno narediti bolj vabljive.”

Franc Vesel

Predsednik Programskega odbora LMŠ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

“Naše delovanje bo osredotočeno na štiri vsebinske sklope, ki bodo temeljno vodilo odbora. Prvič, zagotavljanje višje ravni samooskrbe in prehod iz intenzivnega v trajnostno okoljsko sprejemljivo kmetovanje.

Drugič, zagotavljanje kakovosti življenja na podeželju in preprečevanje praznjenja podeželja. Tretjič, prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdno lesnih verig, promocije lesa in lesnih proizvodov ter oblikovanje zelenih delovnih mest in četrtič, razvoj in promocija zelenega turizma.”

Igor Peček

Predsednik Programskega odbora LMŠ za finance

“Vlada RS, pod vodstvom Marjana Šarca, je javne finance v letu 2019 pustila v odličnem stanju, za kar je pridobila tudi pozitivno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije.

Na področju javnih financ želimo slediti osnovnemu načelu, ki pomeni, da mora biti politika javno finančnih prihodkov in odhodkov stabilna in dolgoročno vzdržna. Proračunske  reforme morajo biti razvojno naravnane,  vzpodbujati morajo trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo. Največje investicije morajo biti zasnovane tako, da bo glavna usmeritev varovanje okolja in digitalna preobrazba na vseh družbenih nivojih.”

Boštjan Poklukar

Predsednik Programskega odbora LMŠ za notranje zadeve

“Slovenija je varna država in želimo si, da taka tudi ostane. Naša država potrebuje demokratičen, moderen in učinkovito delujoč resor notranjih zadev. Slovenska policija mora pri opravljanju svojega poslanstva znova postati avtonomna, ob spoštovanju načel zakonitosti in strokovnosti ter demokratičnih mehanizmov nadzora. Samo dobro delujoč sistem notranje varnosti je garancija za reševanje sodobnih varnostnih izzivov v Republiki Sloveniji.”

Tine Heferle

Predsednica Programskega odbora LMŠ za pravosodje

“Vladavina prava je steber vsake pravne države. Skrb za kvaliteten, učinkovit in pravičen pravosodni sistem pomeni skrb za pravno in demokratično državo, v kateri bo dosledno spoštovana delitev oblasti. Ta standard je naša prioriteta in če ga bomo uspešno zagotavljali, bodo lahko uspešni in učinkoviti tudi vsi ostali podsistemi v naši državi. ”

mag. Ksenija Klampfer

Predsednica Programskega odbora LMŠ za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

“Politične obljube o boju z revščino in stiskami ljudi so pogosto predmet programov političnih strank. Pa vendar ima Slovenija že v ustavi napisano temeljno načelo o varovanju in zagotavljanju socialnih pravic. Prioriteta vladnih politik ter skupna družbena skrb v vseh segmentih družbe morajo biti predvsem otroci, otroci s posebnimi potrebami, starši otrok, družine, invalidi in delavci invalidi, starostniki in neozdravljivo bolni. Še posebej se bo potrebno soočiti z izzivi epidemije v času post Covid-19, ki bo v vseh segmentih družbe pustila številne odprte rane.”

mag. Vojmir Urlep

Predsednik Programskega odbora LMŠ za gospodarski razvoj in tehnologijo

“Temeljna izhodišča pri delu odbora bodo, da bo Slovenija nadaljevala procese, ki smo jih že začrtali kot vodilna stranka vladne koalicije prejšnjega mandata, v smeri predvidljivega, stabilnega, pravičnega, konkurenčnega in v mednarodni prostor odprtega poslovnega okolja. Ključen bo gospodarski preboj na osnovi vrhunskega znanja, inovacij, najsodobnejših tehnologij, ki bo temeljil na načelih trajnostnega razvoja in sožitja z okoljem. Eden od ključev za doseganje tega cilja je uravnotežena gospodarska struktura, ki bo omogočala hiter razvoj tako malim in srednjim kot velikim podjetjem. Upoštevanje ničelne tolerance do koruptivnih dejanj ter do nespoštovanja zakonskih in pogodbenih obveznosti je osnovni predpogoj. Dvig produktivnosti, dodane vrednosti in splošne blaginje pa okvir ukrepov na področju gospodarske politike.”

dr. Klemen Grošelj

Predsednik Programskega odbora LMŠ za infrastrukturo

“Temeljni cilj razvoja slovenske infrastrukture mora biti zagotavljanje na eni strani infrastrukturne povezljivosti in vpetosti Slovenije v evropsko omrežje oziroma omrežja ter na drugi doseganje zastavljenih razvojnih ciljev – tako podnebnih ciljev, kot tudi ciljev zastavljenih v Zelenem dogovoru, digitalizaciji Evrope in odpornosti evropskega gospodarstva. Ključnega pomena za doseganje teh ciljev bo zagotavljanje sredstev za izgradnjo in razvoj ter potrebne javne podpore projektom. Ključni vir za izvedbo projektov bodo nacionalna sredstva in evropska sredstva v okviru tako Sklada za okrevanje in obnovo, kot tudi uspešno pridobivanje sredstev v okviru skupnih evropskih programov. Dosedanje upravljanje z nacionalnimi infrastrukturnimi projekti preko ministerstev in agencij oziroma direkcij se je izkazalo za problematično, zato je ključni korak, da se prouči smiselnost oblikovanja Nacionalnega javnega infrastrukturnega sklada, ki bo odgovoren za tehnično pripravo projektov, pripravo finančnih konstrukcij, pridobivanje potrebnih soglasij in izvedbo infrastrukturnih projektov.”

Lidija Divjak Mirnik

Predsednica Programskega odbora LMŠ za izobraževanje in šport

“Znanje je temelj družbenega in gospodarskega razvoja. Zaradi hitrih, obsežnih in mnogokrat nepredvidenih sprememb moramo državljankam in državljanom vseh generacij omogočiti, da znanje ustrezno razvijajo in nadgrajujejo v vseh obdobjih svojega poklicnega in osebnega življenja. Uspešnost in zdravje posameznika pa sta odvisna tudi od možnosti in priložnosti za udeleževanje v športnih aktivnostih tako na profesionalni kot tudi na ljubiteljski ravni. Zato bo pri programu razvoja šolstva in športa temeljno izhodišče visoko kakovostno in pravično javno šolstvo. Spodbujali bomo vseživljenjsko izobraževanje in učenje ter aktivno podpirali razvoj športa.”

Irena Joveva

Predsednica Programskega odbora LMŠ za kulturo

“Zgodovina nas uči, da je kultura najpomembnejši steber narodove samobitnosti. Na žalost se to pogosto pozablja in se kulturo dojema zgolj kot porabnika javnega denarja. Razloge gre iskati tudi v tem, da na tem področju ni skupne vizije, ki bi kulturi odmerila mesto, ki ji gre, ter s tem dolgoročno zakoličila smeri delovanja. Zato je kot prvo nujna priprava novega Nacionalnega programa za kulturo. Dolgoročno je potrebno urediti upravljanje in financiranje javne RTV, urediti status, vlogo in financiranje nevladnih organizacij in nenazadnje vzpostaviti mehanizme za ustrezno soočanje s sovražnim govorom.”

Gorazd Zupanc

Predsednik Programskega odbora LMŠ za okolje in prostor

“Zdravo življenjsko okolje vseh državljank in državljanov Republike Slovenije ter trajnostni razvoj naše države sta vrednoti, za katere se je potrebno boriti na dnevni ravni. Pod enakimi pogoji za celotno Slovenijo morajo biti vsem dostopna stanovanja za najbolj ranljive, kot so mlade družine in starejši, katerim je potrebno zagotoviti varovana stanovanja. Naravne vire je potrebno smotrno rabiti in ob tem skrbeti za zmanjševanje obremenjujočih emisij v okolje. Pomembno je nadaljevati z zmanjševanjem vplivov na podnebne spremembe in iskanjem rešitev za le-te. Prav tako pa je potrebno v luči debirokratizacije in večje transparentnosti postopkov nadaljevati tudi s spreminjanjem predpisov, ki urejajo gradnjo in prostorsko načrtovanje.”

Sašo Rebolj, dr. med.

Predsednik Programskega odbora LMŠ za zdravje

“Javno zdravstvo je temelj dobrega zdravja vsakega izmed nas, kar se izkazuje tudi v spopadu z epidemijo Covid-19. Slovenija ima odlično zdravstveno osebje in medicino na najvišji ravni. Zdravstvene storitve morajo ostati javne in dostopne v razumnem času vsakomur, ki jih potrebuje. Osnovni pogoj za to pa je stabilno financiranje, dobri pogoji za delo zdravstvenega osebja in skrbno kadrovsko planiranje za dolgoročno zagotavljanje primernega števila in strukture zdravstvenega osebja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je potrebno neposredno prenesti v javno zdravstveno blagajno.”

mag. Nataša Dolenc

Predsednica Programskega odbora LMŠ za obrambo

“V sodobnem mednarodnem okolju varnost ni samoumevna, ampak je dobrina, vrednota in pogoj za obstoj naroda ter neprekinjeno delovanje in razvoj vseh podsistemov družbe in države. Njena konstitutivna elementa in gradnika za uresničevanje nacionalnih interesov ter preprečevanje in odzivanje na različne grožnje, krize in nesreče sta obrambni sistem ter sistem zaščite in reševanja. Skladno s tem se zavzemamo za izgradnjo učinkovitih obrambnih zmogljivosti, ukrepov civilne pripravljenosti in odpornosti družbe ter za sistemsko upravljanje, načrtovanje in odzivanje sistema zaščite in reševanja. To bomo dosegli s sistemskimi ukrepi za upravljanje in pridobivanje kadrovskih virov; tehnološkim razvojem vojaških in nevojaških segmentov obrambnega resorja; tesnim medresorskim sodelovanjem in koordiniranjem horizontalnih področij civilne pripravljenosti, delovanja kritične infrastrukture in odzivanja na hibridne grožnje; celovito zmogljivostjo za upravljanje in vodenje različnih kriz ter s posodobitvijo normativnega okvira, povezanega z delovanjem obrambnega resorja.”

Jerca Korče

Predsednica Programskega odbora LMŠ za Slovence v zamejstvu in po svetu

“Slovenci v zamejstvu in tujini predstavljajo neločljiv del slovenskega naroda. Slovenija je odgovorna poskrbeti tudi za varstvo njihovih mednarodno pridobljenih pravic ter izvirno oblikovanje pogojev za vsestransko povezovanje z matično domovino in nadaljnjo izgradnjo slovenske identitete. Ker so tradicionalne oblike ohranjanja slovenstva v zamejstvu in tujini vse bolj na preizkušnji, bo naša posebna skrb posvečena mladim, pri čemer bomo še posebej pozorni na njihovo mnenje do različnih vprašanj in problematik. V bližnji prihodnosti bo naše zanimanje usmerjeno predvsem v pohitritev postopkov vračanja Narodnega doma v Trstu slovenski avtohtoni narodni skupnosti ter o položaju Koroških Slovencev ob 100. obletnici praznovanja Koroškega plebiscita.”

dr. Iztok Purič

Predsednik Programskega odbora LMŠ za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

“Razvoj in evropska kohezijska politika sta temeljna gradnika delovanja programskega odbora. Pri vprašanju strategije razvoja Republike Slovenije bomo oblikovali natančno oceno in oblikovali koncizen implementacijski načrt, seveda ob vključitvi vseh relevantnih deležnikov ter ustreznemu organizacijsko-kadrovskemu položaju.”

dr. Jure Gašparič

Predsednik Programskega odbora LMŠ za digitalno preobrazbo, znanost in raziskave

“Digitalizacija države in vseh družbenih podsistemov je in mora biti temeljno vodilo prihajajočega mandata. Posebno pozornost zahteva tudi sistematično in ustrezno finančno podprto vlaganje v kvalitetno visokošolsko izobraževanje, raziskave in razvoj. Vlagati bo potrebno tako v ljudi kot tudi v infrastrukturo ter težiti k znanstveno-raziskovalni odličnosti, ki mora biti tesno vpeta v evropske in svetovne znanstveno-raziskovalne mreže.”

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Želite izvedeti več o naših projektih? Prijavite se na naše e-novice!
Pridružite se nam