Organi stranke

Marjan Šarec

Predsednik stranke

 • predstavlja stranko v javnosti in jo vodi;
 • skrbi za udejanjanje sklepov in stališč zbora članov, sveta stranke ter izvršnega odbora;
 • predlaga kandidatke ali kandidate za podpredsednico ali podpredsednika stranke;
 • imenuje generalno sekretarko ali generalnega sekretarja;
 • o svojem delu poroča zboru članov, svetu stranke ter izvršnemu odboru stranke;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

Jerca Korče, dr. Klemen Grošelj

Podpredsednica in podpredsednik stranke:

 • sodeluje s predsednico ali predsednikom stranke pri udejanjanju sklepov in stališč zbora članov ter izvršnega odbora stranke;
 • o svojem delu poroča zboru članov in izvršnemu odboru stranke;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

Predsednik: Igor Žavbi, podpredsednica: mag. Ksenija Klampfer, podpredsednik: Boštjan Poklukar

Svet stranke:

 • spremlja izpolnjevanje programa in usmeritev stranke ter daje politične smernice za delo stranke in njenih organov;
 • sprejema usmeritve stranke za volitve na državni ravni in ravni EU;
 • na predlog izvršnega odbora odloča o drugih vprašanjih izvajanja politike in programa stranke;
 • odloča o pritožbah zoper sklepe častnega razsodišča stranke;
 • odloča o pritožbah zoper sklep o zavrnitvi vpisa v seznam članic in članov;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom in sklepi izvršnega odbora.

Marjeta Podgoršek Rek, Boštjan Poklukar, Igor Žavbi

Izvršni odbor:

 • skrbi za udejanjanje sklepov in stališč zbora članov;
 • spremlja izpolnjevanje programa in usmeritev zbora članov ter daje politične smernice za delo stranke in njenih organov med dvema zboroma članov;
 • organizira in izvaja aktivnosti stranke ter odloča o kadrovskih, strukturnih, organizacijskih in ostalih zadevah stranke ter v zvezi s tem sprejema ustrezne akte;
 • vodi postopke volitev v vse organe stranke in postopke volitev v državni zbor, predsednico ali predsednika republike, v organe lokalne skupnosti in v evropski parlament;
 • v skladu z veljavno zakonodajo določa kandidatke in kandidate na volitvah v državni zbor, v evropski parlament, kandidatke in kandidate za volitve v organe lokalnih skupnosti in kandidatko ali kandidata za predsednico oziroma predsednika republike;
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke;
 • imenuje strokovna delovna telesa ter določi vsebinski okvir njihovega delovanja, njihovo sestavo in mandat ter imenuje koordinatorke ali koordinatorje, ki delovna telesa vodijo;
 • z večino glasov vseh članic in članov izvršnega odbora stranke sprejema spremembe statuta, ki so potrebne zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo, če take spremembe bistveno ne posegajo v vsebino statuta;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom in sklepi zbora članov;
 • sprejme spremembo naslova sedeža stranke.

Natalija Kovač Jereb, Špela Trobec, Matic Erdani

Nadzorni odbor stranke:

 • nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke;
 • tolmači statut in druge akte stranke;
 • ocenjuje skladnost ravnanj in odločitev organov s statutom;
 • odloča o pritožbah zoper sklep o zavrnitvi vpisa v seznam članic in članov;
 • odloča o pritožbah zoper sklep o izključitvi iz stranke;
 • opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta.

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Želite izvedeti več o naših projektih? Prijavite se na naše e-novice!
Pridružite se nam