Ministrstva in občine o konkretnih rešitvah za zmanjšanje stroškov občin

Po tem, ko je bil konec lanskega leta podpisan dogovor o dvigu povprečnine za občine je bila v okviru uresničevanja zavez, ki izhajajo iz dogovora med občinami in vlado, imenovana Delovna skupina za znižanje stroškov občin, ki intenzivno išče rešitve za zmanjšanje stroškov občin. Gre za zelo konkretne ukrepe. Doslej je bilo dogovorjenih 30 mio evrov zmanjšanja stroškov občin glede družinskega pomočnika, zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb in pogrebnin.

V nadaljevanju pogovorov je glede na predloge občin po oceni ministrstva odprtih predlogov še vsaj za 70 mio evrov, ki se nanašajo na oskrbo v domovih za starejše, subvencioniranje stanarin in mrliško pregledne službe. Končna ocena bo znana, ko bo delovna skupina končala z delom.

Delovna skupina bo nadaljevala svoje delo 22. marca, ko bo obravnavala predpise z delovnega področja Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za notranje zadeve. Delovna skupina mora sicer svoje delo zaključiti najpozneje do konca junija letos.

Skupno bo skupina tako obravnavala predloge za spremembo 61 predpisov, ki so jih predlagala združenja občin.