Klemen Grošelj: Varnost je naša skupna odgovornost

Varnost je v dobrina, na kateri temelji in je zgrajena dobrobit vsake družbe, posameznika, skupnosti in države ter seveda tudi zveze držav, kot je Evropska unija. Čeprav se nam danes, ker živimo v relativno varni državi, varnost zdi samoumevna, je varnost naša skupna slovenska in evropska potreba, pravica in tudi odgovornost.

Zagotavljanje varnosti je v samem srcu Evropske unije. Če ni celo temeljni, pa je zagotovo eden njenih temeljnih kamnov. Ne smemo pozabiti, da je prav grozovita izkušnja druge svetovne vojne porodila idejo o oblikovanju današnje Evropske unije. Že v petdesetih letih prejšnjega stoletja je dozorelo spoznanje, da sta varna prihodnost in blagostanje mogoči samo s preseganjem delitev preteklosti in zagotovitvijo človeka vrednega življenja. Zato ni nikakršno naključje, da je ena temeljnih vrednot, poleg demokracije, vladavine prava, svobode, enakosti in človekovih pravic tudi človekovo dostojanstvo. Da bi te vrednote dosegali pa je temeljni pogoj prav varnost.

Morda presenetljivo, a Evropska unija se tudi danes, tako kot v času svojega nastajanja, ponovno sooča z dilemo: kako zagotoviti varnost državljanov unije. Mednarodno okolje postaja nedvomno vse bolj tekmovalno, nepredvidljivo in nestabilno. Na to se mora Evropska unija nujno odzvati in zgraditi realne, enotne zmogljivosti za varovanje svojih zunanjih meja, ustrezne obrambne zmogljivosti s prenovo koncepta evropskih bojnih skupin in si utrditi globalni položaj kredibilnega in stabilnega akterja. Evropska unija mora  poleg zagotavljanja varnosti lastnim državljanom hkrati aktivno prispevati k mednarodnemu miru in stabilnosti. Kako? S svojimi dejanji, ki temeljijo na vrednotah, na katerih je bila Unija oblikovana. Pri tem pa seveda ne sme postati del globalnih in regionalnih nestabilnosti, ampak mora preko vrste mehanizmov, kot je npr. razvojna pomoč, podpirati in krepiti razvoj manj razvitega in nerazvitega dela sveta ter prispevati k reševanju nestabilnosti in kriz, ki povzročajo migracije. Mora biti dejavnik, ki se sooča s sodobnimi varnostnimi izzivi v njihovem izvoru, ne pa samo gasiti njihove posledice. Tako mora poleg učinkovitega varovanja zunanjih meja, pomagati tudi pri razvoju držav, ki so vir migracij, ter tako pripomoči k zmanjšanju negativnih posledic, predvsem ilegalnih migracij.

A ne glede na to, mora biti Evropska unija istočasno sposobna odločno zavarovati varnost in interese lastnih državljanov. Tudi vojaško, če je to neizogibno.

Torej, Evropska unija prihodnosti je unija, ki je na eni strani odločena učinkovito zagotavljati varnost držav članic in lastnih državljanov, a hkrati varovati in ohranjati lastne temeljne vrednote. V mednarodnem okolju delovati na temeljih mednarodnega prava, predvsem pa pri zagotavljanju varnosti biti sposobna temeljne solidarnost med državami članicami in evropskimi državljani.

dr. Klemen Grošelj, kandidat stranke LMŠ za volitve v Evropski parlament