Jerca Korče: Kadrovanje v kulturi

Na podlagi 240. in 248. člena Poslovnika Državnega zbora je Jerca Korče predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču posredovala pisno poslansko vprašanje v zvezi s kadrovanjem v ključne nacionalne kulturne institucije, ki ga je naslovila na ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija.

Spoštovani minister.

Grobo politično kadrovanje na osnovi nenavadnih postopkov imenovanj vaše vlade je očitno prešlo tudi v polje kulturnega sektorja. Na sporne prakse v ključnih nacionalnih muzejskih institucijah opozarjajo mnogi strokovnjaki, akademiki ter zaposleni na področju muzejstva, umetnostne zgodovine in likovne umetnosti, katerih strokovni argumenti ostajajo preslišani.  Da so iskanje dialoga ter gradnja zdravih odnosov z vsemi skupinami v kulturi ter umetnosti pozabljene manire izvršilne oblasti, smo se lahko prepričali  na parlamentarnem odboru za kulturo, ko smo po večurni razpravi opozicijski poslanci praktično »izsilili« samoumevno – naj ministrstvo za kulturo aktivno pristopi k  iskanju nadomestnih prostorov za nevladne organizacije, ki že 30 let vidno zapolnjujejo slovenski kulturni prostor. 

Usodo stihijskega delovanja doživlja tudi cela vrsta mednarodno uglednih strokovnjakov, ki imajo kaj povedati o institucionalizirani slovenski muzejski umetnosti.  Ob  ignoranci vaših kolegov  iz stanovsko sorodnih področij se zdi zaskrbljujoče tudi dejstvo, da  so strokovni argumenti zgolj okrasek, ki odpade takoj, ko je potrebno uresničiti vodenje kulturnih institucij na način, kot si ga predstavlja stranka, kateri pripadate.  Ob tem pa nas ne bi smela presenečati vaša že videna kreativnost pri iskanju načinov, kako na posamezna mesta v javnih institucijah imenovati vnaprej izbrane favorite ozkega političnega interesa.  Primeri so si navidezno različni, a imajo skupni imenovalec – podrejeni so izključno vaši volji. Primeri poskusov političnega vplivanja na kadrovanje v slovenskih muzejih so se v času vašega ministrovanja močno nakopičili.  Vsekakor se strinjamo s tem, da ima minister določne pristojnosti glede imenovanj, pa vendar je nujno, da se pri svojem poseganju samoomeji ter s pozicije moči ne izvaja škodljivih (političnih) posegov v delovanje institucij.

Zanemarjanje iskanja ravnovesja med strokovnimi in političnimi argumenti v prid slednjim nevarno vpliva na vlogo strokovnih mnenj pri imenovanjih na vodilne položaje v nacionalnih kulturnih zavodih v bodoče. Tako ravnanje ima lahko neslutene posledice na njihovo delovanje in razvoj. Ne smemo pozabiti, da imajo nacionalni kulturni zavodi izjemno pomembno vlogo tako na slovenski kot evropski ravni.

Ena osrednjih kulturnih ustanov sta zagotovo Moderna galerija in Narodni muzej, pri katerem se je težko znebiti občutka, da se razpisi namenoma ponavljajo. Še več, s spremembo ustanovnih aktov ste omogočili »lažje« politično nameščanje kandidatov brez strokovnih predznanj, izkušenj ali referenc. V primeru Slovenskega etnografskega muzeja so bili strokovni argumenti sveta zavoda in strokovnega sveta popolnoma prezrti. Podobno tudi v primeru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, kjer so preslišanim strokovnim argumentom pridruženi še izjemni dosežki s strani dosedanjega vodstva. Po njihovi zaslugi je nekdaj pozabljeni muzej pridobil mednarodni ugled.

Zato vas spoštovani minister sprašujem naslednje:

1. Zakaj ste se odločili za prakso imenovanj, ki ne upošteva mnenj strokovne javnosti ter članov sveta posameznih zavodov? Za vsak primer posebej opredelite razloge ter utemeljite svoje ravnanje. 

 2. Kakšne spremembe nameravate uvesti v ustanovitveni akt Moderne galerije. S čim jih utemeljujete? Bodo vsebinske spremembe zadevale predvsem določitve pogojev, ki jih mora izpolnjevati kandidat za direktorja/ico? Ob tem prosim pojasnite, v čem bodo spremembe prispevale k boljšemu delovanju kulturnega zavoda?

3. Na osnovi katerih strokovnih mnenj in kriterijev ste se odločili, da so spremembe ustanovitvenih aktov Narodnega muzeja in Moderne galerije potrebne?

4. Kakšne spremembe pričakujete v delovanju in razvoju javnih zavodov s spremenjenimi akti?

5. Ali se spremembe ustanovitvenih aktov pripravljajo tudi za preostale nacionalne kulturne zavode?

6. Kako ocenjujete delo dosedanjega vodstva Muzeja za arhitekturo in oblikovanje in kje vidite zamujene priložnosti, na podlagi katerih se niste odločili podpreti sedanjega vodstva.

7. Kaj menite o prevladujočem mnenju, da bi bilo energijo namesto v tovrstne posege smotrneje usmeriti v pripravo ukrepov za okrevanje sektorja kulture po covid-19 ter pripraviti nabor ukrepov za oživitev sektorja?

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem.

Jerca Korče