Igor Peček: koncept prostovoljnega gorskega reševanja in pravice državljank in državljanov do brezplačnega reševanja?

Na podlagi 240. in 248. člena Poslovnika Državnega zbora je poslanec LMŠ Igor Peček posredoval pisno poslansko vprašanje predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču v zvezi z aktivnostmi za sistemske spremembe delovanja gorske reševalne službe, ki ga naslovil na ministra za obrambo mag. Mateja Tonina.

Spoštovani minister g. Matej Tonin.

V zadnjih desetih letih se v Sloveniji število intervencij gorskih reševanj vztrajno povečuje. Dejstvo je posledica vse večjega obiska gora. Slovenija je alpska država in v pretežnem delu reliefno hribovita s težko dostopnimi tereni, zato bodo vedno obstajala specifična tveganja za ogrozitev varnosti ne glede na človeške dejavnosti, ki se znotraj tega okolja vršijo. Ne glede na obseg dela v posameznih obdobjih gre za visoko tvegane operacije, zato je skrajni čas, da z ustrezno zakonodajo uredimo sistem gorskega reševanja, skupaj s tehnološko napredno opremo in družbeno koristno mehanizacijo, ki ne bo izboljšala varnosti samo reševancem, ampak tudi tistim, ki rešujejo. Gorska reševalna služba je v svojem bistvu humanitarna in prostovoljna organizacija, ki zato, da v Sloveniji ohranjamo solidarnostno nujno medicinsko pomoč vsem ljudem, njeni pripadniki tvegajo svoja življenja.

Gorska reševalna zveza Slovenije se pri opravljanju svojega poslanstva že dolgo časa ukvarja z nezadostnimi finančnimi sredstvi na eni strani, na drugi strani pa količina intervencij strmo narašča. Dejstvo prinaša izdatno obrabo drage opreme oziroma skrajševanje roka njene uporabe ter zahteve po usposabljanju in izobraževanju. Sistem financiranja ne sledi dejanskim okoliščinam in potrebam, ki so se v zadnjih letih izdatno spremenile, zato je potrebno normative financiranja 17 gorskih reševalnih postaj prilagoditi na način, ki bo omogočil vsaj optimalno delovanje. Gorski reševalci imajo še vedno neurejen status tudi z vidika refundacije osebnih dohodkov. Problem se pojavlja tako v okviru zasebnega kot javnega sektorja, pri čemer podjetja in javne institucije zahtevajo povrnitev stroškov, ko pride zaradi udeležbe reševalca na intervenciji do izostanka na delovnem mestu. Medtem ko so za delo gasilskih reševalnih služb odgovorne občine, kamor sodi tudi zagotovitev ustreznih prostorov, je za zagotavljanje vseh potrebnih resursov gorskim reševalnim službam primarno odgovorno ministrstvo za obrambo oziroma Uprava za zaščito in reševanje.

V preteklosti smo bili priča temu, da so občine zaradi neodzivnosti pristojnega ministrstva prevzemala določena bremena povezana z nakupi dodatne opreme in prostorskimi stiskami.  Ker nimamo ustrezne zakonske podlage, so gorske reševalne službe pri zagotavljanju ustreznih prostorov večkrat omejene na milost ali ne milost občin oziroma na njihovo voljo preseganja svojih dolžnosti. Gorski reševalci so zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, ob prostovoljnem opravljanju nalog v gorskem svetu in tudi reševanja v gozdu itd., primorani iskati tudi alternativne vire financiranja, kot so donacije ali prodaja nalepk itd.

Nesprejemljivo je, da Slovenija kot razvita alpska država še vedno nima rešenega tega vprašanja in da zaradi mačehovskega odnosa države dopuščamo, da se prostovoljno delo reševalcev obremenjuje še s »prostovoljnim« iskanjem sredstev – ali celo prispevanjem iz lastnega žepa, ter ukvarjanjem z različnimi primanjkljaji virov za optimalno delovanje.  V kolikor bomo še nadalje dopuščali, da se reševalcem ob neplačanem delu ne bo zagotavljajo vsaj materialne brezskrbnosti, tvegamo upad zanimanja za to plemenito dejavnost in odpremo vrata tržnim zakonitostim, ki bodo načele koncept brezplačnega reševanja, s tem pa bo zahajanje v gore pogojeno z debelino denarnice.

Na podlagi navedenega vas spoštovani minister sprašujem.

  1. Ali na ministrstvu za obrambo že deluje namenska skupina za rešitev tega vprašanja, v katero so vključeni tudi predstavniki Gorske reševalne zveze Slovenije?
  • Kdaj lahko v parlamentu pričakujemo zakonsko podlago, ki bo uredila status gorskih reševalcev ter drugih skupin iz enote za zaščito, reševanje in pomoč državnega pomena in ga naredila primerljivega s prostovoljnimi gasilci? Kako visoko na prioritetni listi ministrstva za obrambo je rešitev omenjene problematike in kdaj lahko po vašem mnenju pričakujemo dokončno rešitev.
  • Kakšen je vaš pogled na sistem gorskega reševanja, kot ga imamo v Sloveniji urejenega danes? Kakšen je vaš pogled na koncept prostovoljnega reševanja in pravice državljank in državljanov do brezplačnega reševanja?