Andreja Zabret: Želi vlada prikrojiti državno statistiko?

Poslansko vprašanje Andreje Zabret.

21. maja 2020 je Vlada Republike Slovenije s položaja generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) razrešila dr. Bojana Nastava, za vršilca dolžnosti generalnega direktorja pa za največ pol leta imenovala Tomaža Smrekarja. Zamenjava na čelu urada se je zgodila povsem nepričakovano in brez kakršne koli obrazložitve. Ne le da z razlogi za to predčasno razrešitev niso bili seznanjeni člani Statističnega sveta RS, ki je SURS-ovo strokovno in posvetovalno telo, še več, z njimi ni bil seznanjen niti zdaj že nekdanji generalni direktor SURS-a dr.  Nastav. Ta je za TV Slovenija (Dnevnik, 26. maja 2020) dejal, da je za odločitev izvedel s spletne strani vlade in da tudi sam ni bil seznanjen z razlogi za razrešitev.

Res je, da 83. člen Zakona o javnih uslužbencih v petem odstavku določa, da lahko funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva … a kljub temu se ob omenjeni razrešitvi poraja kar nekaj vprašanj in dvomov.  Naj najprej naštejem nekaj dejstev:

·        Gre za prvo predčasno razrešitev generalnega direktorja SURS-a v zgodovini Slovenije.

·        Dr. Bojan Nastav je bil na položaj generalnega direktorja SURS-a za dobo pet let imenovan lanskega avgusta, na položaju torej ni bil niti eno leto.

·        Bojan Nastav je leta 2009 je postal doktor znanosti statistike. Med drugim je delo statistika opravljal tudi v organih Združenih narodov v ZDA, na delu v Ženevi pa je bil odgovoren za načrtovanje projekta objave svetovne baze podatkov World Economy Database. Nedvomno gre za človeka, ki mu ne manjka niti strokovnosti niti izkušenj.

·        SURS je po Zakonu o državni statistiki strokovno neodvisna vladna služba in tudi njegov predstojnik je pri strokovnih metodoloških vprašanjih samostojen.

·        10. člen Zakona o državni statistiki kot edini razlog za predčasno razrešitev generalnega direktorja SURS-a določa,  da do te lahko pride, če vlada ugotovi, da je zaradi neustreznih organizacijskih rešitev prišlo do večjih motenj pri delu urada.

·        SURS razpolaga z ogromno količino podatkov, ob tem pa ima dostop do vseh administrativnih registrov, tudi do najobčutljivejših podatkov o osebah in podjetjih.

·        SURS-ovi podatki med drugim služijo tudi za UMAR-jeve  gospodarske napovedi, ki pa so ena od strokovnih podlag za pripravo proračuna in vodenje ekonomske politike države.

·        SURS je član Evropskega statističnega sistema in v tej vlogi dejavno sodeluje v delovnih skupinah in odborih Eurostata, statističnega urada Evropske unije ter pri tehničnih in infrastrukturnih projektih, ki jih ta usklajuje.

·        V tem okviru je sprejet tudi Kodeks ravnanja evropske statistike. Že v  1. načelu tega kodeksa je jasno zapisano, da je strokovna neodvisnost statističnih organov od drugih političnih, nadzornih ali upravnih oddelkov ali organov, pa tudi od zasebnega sektorja,  zagotovilo za verodostojnost evropske statistike. Nato pa, da so postopki za zaposlovanje in imenovanje vodij nacionalnih statističnih uradov in Eurostata ter po potrebi statističnih vodij drugih statističnih organov pregledni in temeljijo izključno na merilih strokovne usposobljenosti. Razlogi za končanje mandata so podrobno določeni v pravnem okviru. Med njimi ne sme biti razlogov, ki lahko ogrozijo strokovno ali znanstveno neodvisnost.

Nenavadna pa je tudi izjava novega v. d. generalnega direktorja SURS-a Tomaža Smrekarja, ki je za TV Slovenija (Dnevnik, 26. maja 2020) dejal, da je ena izmed njegovih prioritet spremljanje učinkov vladnih ukrepov za reševanje koronakrize. Ob tem je dodal: »Nemogoče je, da bi 300 ljudi na statističnem uradu lahko to kakovostno analiziralo, kar pomeni, da pridejo tukaj nasproti raziskovalci, lahko govorimo o tej Lahovnikovi svetovalni skupini.«

Slednje lahko v praksi pomeni, da bo Lahovnikova skupina analizirala učinkovitost ukrepov, ki jih je sama soustvarjala.

Zaradi vsega navedenega vas sprašujem:

1.        Kakšni so konkretni razlogi za predčasno razrešitev generalnega direktorja SURS-a dr. Bojana Nastava?

2.        Zakaj je bil za v. d. generalnega direktorja SURS-a izbran Tomaž Smrekar?

3.        Na podlagi katerega zakona (in člena) ste predčasno razrešili generalnega direktorja SURS-a?

4.        S kakšnimi argumenti lahko zagotovite, da omenjena predčasna razrešitev ne pomeni odstopanja od načel Kodeksa ravnanja evropske statistike?

5.        S kakšnimi argumenti boste ovrgli dvom o nepristranskosti analize učinkov vladnih ukrepov za reševanje koronakrize, če pa jih bodo skupaj s SURS-om analizirali prav tisti, ki so jih soustvarjali?

6.        Vlada je z dosedanjimi kadrovskimi menjavami v preiskovalnih in varnostnih organih ustvarila vtis, da želi s tovrstnimi menjavami vplivati na določene preiskave, ki preiskujejo tudi zadeve, povezane z največjo vladno stranko SDS. Glede na to, da ste nenavadne in neargumentirane kadrovske menjave razširili še na SURS, kako boste preprečili morebiten dvom o objektivnosti SURS-ovih podatkov v prihodnje, ne nazadnje so SURS-ovi podatki ključna podlaga za sprejemanje (tudi morebitnih varčevalnih) ukrepov.