Aljaž Kovačič: odbora potrdila samo en sklep. Od enajstih!

Na današni skupni seji Odbora za gospodarstvo ter Odbora za delo, družino socialne zadeve in invalide smo obravnavali nujnost hitrega ukrepanja za preprečitev posledic zapiranja podjetij – Safilo in Adient. Na koncu smo glasovali tudi o sklepih.

Oba odbora sta potrdila samo en sklep od enajstih.

1.❌Odbor za gospodarstvo in Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide (v nadaljevanju: Odbora) ugotavljata, da slovenske državne pomoči niso učinkovite pri motiviranju investitorjev k ohranjanju gospodarske aktivnosti in zaposlenosti.

2.❌Odbora priporočata Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da preučita razloge za številne odločitve tujih investitorjev za nenadno opuščanje industrijske dejavnosti in odpuščanje zaposlenih v Sloveniji ter o njih v roku 1 meseca poročata Državnemu zboru.

3.❌Odbora priporočata Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravi urgentne programe zaposlitvene reintegracije in aktivne politike zaposlovanja za zaposlene, ki zaradi nenadnih umikov investitorjev izgubljajo zaposlitve, zlasti za tiste na demografsko ogroženih in obmejnih področjih.

4.❌Odbora priporočata Vladi, da preuči možnosti za pripravo in sprejem zakonov o razvojni podpori za demografsko ogrožena obmejna območja, ki jih je prizadela nenadna visoka brezposelnost, kot sta Koroška in Spodnje Podravje.

5.✅Odbora priporočata Vladi, da se na deglobalizacijske trende odzove z jasno industrijsko politiko, katere cilj naj bo vzpodbujanje proizvodnje in zaposlenosti v Sloveniji, ob hkratni zavezi države po nadgradnji sistemov socialne varnosti ter ohranitvi visokih okoljskih in delavskih standardov.

6.❌Odbora priporočata Vladi, da za sofinanciranje projektom v pomoč brezposelnim in za prestrukturiranje prizadetih območij uporabi tudi sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizacij (EGF).

7.❌Odbora priporočata Vladi, da pri snovanju vseh bodočih ukrepov za podporo gospodarstvu upošteva interes po dolgoročnem, stabilnem in družbeno odgovornem vedenju investitorjev-delodajalcev in škodljive posledice privatizacije.

8.❌Odbora priporočata Vladi, da zagotovi stalno in primerno proračunsko financiranje programov zaposlitvene reintegracije in drugih programov za spodbujanje zaposlenosti, ki naj temeljijo na prostovoljnem vključevanju brezposelnih v stabilna in dostojna delovna razmerja.

9.❌Odbora priporočata Vladi, da v najkrajšem možnem času Državnemu zboru posreduje zakonodajne rešitve, ki naj delodajalcem v obdobju vsaj 3 mesecev po koncu prejemanja državnih pomoči iz interventne zakonodaje, preprečijo začetek postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga za zaposlene delavce in s tem podjetjem onemogočijo odpuščanje delavcev tik po izteku koriščenja pomoči.

10.❌Odbora priporočata Vladi, da v najkrajšem možnem času Državnemu zboru posreduje zakonodajne rešitve, ki naj nepovratne državne pomoči iz interventne zakonodaje preoblikujejo v povratne pomoči v obliki kapitalskega vložka v premoženje delodajalca, ki postane lastniški delež Republike Slovenije in s tem okrepijo javno lastništvo in nadzor nad podjetji, ki prejemajo državno pomoč.

11.❌Odbora priporočata Vladi, da preišče možnosti za odškodninske tožbe tujih multinacionalk, ki so po prejemu državnih pomoči z opustitvijo proizvodnje in odpuščanjem delavcev oškodovale javne finance Republike Slovenije za zasebno korist.