Lista kandidatov za občinski svet Občine Školjica

4

 – VOLILNA ENOTA 1

 1. Mateja Novak
 2. Nik Prebil
 3. Jelena Pavlović
 4. Sandi Pavlović
 5. Mateja Prebil

LOKALNI PROGRAM STRANKE LISTA MARJANA ŠARCA ZA OBČINO ŠKOFLJICA

V stranki Lista Marjana Šarca – Škofljica, se bomo v mandatu 2018-2022 zavzemali za:

 • Razrešitev še vedno perečega problema prometnega zamaška, ki se v zadnjem času nabira čez celotno Škofljico in Lavrico (razmislek o izgradnji podhodov za pešce) s preureditvijo obstoječe prometne infrastrukture in večji poudarek na možnosti “park & drive” z uporabo javnega potniškega prometa.
 • Usmeritev v trajnostni razvoj, ki temelji na sodobnih tehnologijah.
 • V naši družbi moramo učinkovito poskrbeti za mlade, tako za njihovo osamosvojitev in kot tudi zaposlitev.
 • Zagotovili dostojno življenje upokojencev. Pri tem sta ključna medgeneracijska solidarnost in sodelovanje.
 • Vzpostavitev kanalizacijskega omrežja v naseljih Smrjene, Gradišče in Vrh nad Želimljami.
 • Deregulacijo in debirokratizacijo na vseh področjih v občini Škofljica z hitrimi, jasnimi in enostavnimi postopki.
 • Ureditev varne kolesarske poti, predvsem do Osnovne šole na Škofljici.
 • Dokončna izgradnja OŠ Lavrica in morebitna preureditev drugih obstoječih izobraževalnih ustanov v občini, glede na visoko stopnjo priseljevanja.
 • Preureditev in povečanje števila parkirišč pred pošto na Škofljici.
 • Dokončna ureditev in postavitev nekaterih otroških igrišč in centrov za zbiranje mladine.
 • Spodbujanje razvoja mikro in makro gospodarstva na lokalni ravni, ter ustrezne modernizacije lokalne prometne in stavbne infrastrukture z usmeritvijo v čisto in zdravo življenjsko okolje.

…in 5 ključnih točk, ki bodo spremljale naš mandat v občinskem svetu:

1.) DECENTRALIZACIJA:

Zagovarjamo decentralizacijo in ustanovitev pokrajin, ki bi razbremenile finančno šibkejše občine oziroma ustrezno poskrbeti za financiranje občin in njihovih razvojnih projektov (ukrep se je delno razrešil z letošnjim povečanjem povprečnine občin). Ukrep decentralizacije je nujen za ohranjanje kakovostne lokalne samouprave. Potrebno je doseči ustrezen politični konsenz, prenesti več odgovornosti in javnih zadev na občine in bodoče pokrajine, z zagotavljanjem lokalnega šolstva in gospodarskega razvoja. Decentralizacijo bi zagotavljali z spremembo zakonov in podzakonskih aktov, ustanovitvijo pokrajin in ustrezno reformo za financiranje lokalne samouprave.

2.) MLADI:

Pomoč mladim pri pridobivanju zaposlitve in izgradnja stanovanj za mlade je za slovensko družbo esencialnega pomena. Bodoči generaciji moramo omogočiti razvoj, saj bodo ravno ti mladi nekoč skrbeli za nas in naše blagostanje. Ustrezna kakovost življenja je potrebna skozi celotno življenjsko obdobje, ki ga zagotavlja ustrezno delovno mesto in ustrezno bivalno okolje. Če bomo mladim pomagali do razvoja in do izkoriščanja njihovega znanja in potencialov, bomo družbo popeljali v moderen napredek, ki ima za posledico stabilno gospodarstvo, moderno infrastrukturo in zdravo okolje. Mladi so naša prihodnost.

3.) OKOLJE IN MODERNA PROSTORSKA INFRASTRUKTURA:

Cilj Slovenije, kot zelene destinacije sveta, mora biti čim bolj trajnostno naravnan razvoj. Sem spada tudi občina Škofljica, ki je s svojo lego pravi dragulj ob obrobju Ljubljane. Ob vseh prometnih problemih, bo potrebno tudi razmisliti o rekonstrukciji že obstoječih železniških in avtobusnih povezav, povečanje uporabe vozil na električni pogon oziroma druga goriva, ki imajo nizek faktor onesnaževanja okolja. Cilj je čista mobilnost. V prihodnosti bo potrebno tudi vlaganje v razvoj in pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov. Pri izgradnji moderne infrastrukture moramo predhodno preveriti vpliv na okolje, saj je okolje tisto, ki bo v prihodnosti skrbelo za nas, če bomo mi sedaj poskrbeli za njega. Čisto bivalno in delovno okolje mora biti prioriteta naše družbe, s tem pa tudi varovanje naravnih vodnih virov in drugih naravnih bogastev Slovenije.

4.) DEBIROKRATIZACIJA:

Birokracija in pridobivanje raznih dovoljenj ter drugih soglasij, upočasnjujejo delovanje občine in zmanjšujejo učinkovitost delavcev v javni upravi. Posamezniki so z birokracijo v naši občini in RS preobremenjeni, postopki trajajo predolgo in so velikokrat tudi neučinkoviti. Zagovarjamo ukrepe deregulacije in debirokratizacije oziroma kakovostno, jasno in pregledno zakonodajo, ki omogoča enostavne in hitre postopke.

5.) UPOKOJENCI:

Tudi skrb za dostojno življenje upokojenega prebivalstva, ki se po podatkih za Slovenijo vsako leto povečuje je ključ do demokratične družbe, ki spoštuje človekovo dostojanstvo in njegove osnovne pravice. Revščina je v 21. stoletju nedopustna. V naslednjih letih bo pomemben postopen dvig pokojnin za upokojence s polno delovno dobo nad prag tveganja revščine in ustanovitev demografskega sklad, ki bo skrbel za vedno večje število upokojencev, spodbujanje aktivnega staranja in več različnih oblik pomoči za starejše, da bodo lahko starost čim dlje uživali v domačem okolju.

Potrebne bodo tudi Investicije v javne domove za starejše, podeljevanje koncesij in spodbude za alternativne oblike bivanja in oskrbe starejših, kot na primer stanovanjske skupnosti starejših. Želimo si poštenega odnosa do upokojencev in spoštovanje medgeneracijskega sodelovanja po vzoru razvitih EU držav.