Lista kandidatov za občinski svet Občine Šentilj

2

 – VOLILNA ENOTA 1

 1. viš. pred. NATAŠA VIDNAR
 2. STANISLAV IVANJŠIČ
 3. ANEMARI KARBA
 4. VLADIMIR VEZJAK
 5. SUZANA PANIĆ
 6. PETER VIDNAR
 7. VERA LEŠER

V Občini Šentilj si PRIZADEVAMO ZA:

 • Ohranitev stabilnosti občinskega proračuna in s črpanjem državnih in evropskih sredstev;
 • vzdrževanje in izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture, ureditev odvodnjavanja meteornih voda ter sanacija in ureditev plazišč;
 • širitev infrastrukture in optimiziranje geotermalnih potencialov s sistematičnim koriščenjem geometrije za namene ogrevanja objektov ali rastlinjakov;
 • vzpodbujanje podjetništva in samozaposlovanja, vzpostavitev delovanja podjetniškega inkubatorja ter zagotavljanje pogojev investitorjem;
 • modernizacija, opremljanje in širjenje cenovno dostopne ter energetsko in logistično poslovne cone;
 • reševanje problematike negativnega demografskega trenda s subvencijami pri reševanju stanovanjskega problema mladih in mladih družin, enkratni denarni pomoči za nepovezan sistem dolgotrajne oskrbe starejših in zagotavljanje kakovostnih in dostopnih bivanjskih pogojev tako v domovih za starejše, varovanih stanovanjih kot alternativnih oblikah bivanja in oskrbe starejših;
 • zagotavljanje kvalitetnih pogojev za bivanje in izobraževanje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter vzpodbujanje vseživljenjskega učenja;
 • prepoznavnost Šentilja kot turistične destinacije z videzom ali izgledom butične destinacije;
 • zagotoviti sredstva za novorojenčke in prvošolce ter urediti štipendijski sklad;
 • razvoj vinsko turističnih cest ter razvoj nastanitvenih kapacitet in turistične infrastrukture ter turističnih produktov;
 • vzpodbujanje ekološke pridelave hrane in industrijskih rastlin ter izgradnjo namakalnih sistemov;
 • razvoj kulturnega turizma;
 • učinkovite ukrepe za osamosvojitev mladih in reševanje problema “beg možganov” z zagotavljanjem delovnih mest z visoko dodano vrednostjo v odprti inovativni družbi ter mrežo organizacij za vključevanje in zaposlovanje mladih;
 • izgradnjo in obnovo kulturnih objektov, namenjenih kulturni dejavnosti, podporo kakovostnim multikulturnim ter umetniškim programom, knjižničarstvu, delovanju kulturnih društev in ljubiteljske kulture ter ohranjanju kulturne dediščine;
 • podporo delu z mladimi v športu ter podporo perspektivnim športnikom, kakovostno športno infrastrukturo in promocijo zdravega načina življenja;
 • sprejetje Etičnega kodeksa za vse predstavnike v svetu Občine Šentilj.

V času mandata bomo delovali na podlagi treh vrednot ZDRAVJA, POŠTENOSTI ter DOSTOJANSTVA.