Lista kandidatov za občinski svet Občine Moravske Toplice

7

– VOLILNA ENOTA 1  

 1. LEONN TURNER
 2. MARTINA BAUMAN
 3. TOMAŽ GREGOREC
 4. MONIKA DOBRIJEVIČ
 5. STOJAN HORVAT
 6. TATJANA CVETKO
 7. MIHAEL KERČMAR
 8. MAJA LIPIČ
 9. DENIS FISTER
 10. MIRJANA MUTVAR
 11. MARKO GERGOREC
 12. MARTINA SEP
 13. MITJA HORVAT

V Občini Moravske Toplice se bomo zavzemali za:

 • Revitalizacijo degradiranih zemljišč v občinski lasti za turistične namene (večnamenski parki …);
 • Povečanje sofinanciranja programov socialnega varstva;
 • Povečanje sofinanciranja programa predšolske vzgoje;
 • Revitalizacijo vasi na Goričkem z izrazitim demografskim primanjkljajem;
 • Goričko kot ciljno destinacijo za aktivni turizem;
 • Pomoč občine pri vzpostavitvi združenja lokalnih pridelovalcev hrane z namenom lažjega vključevanja hrane v vzgojno-izobraževalne zavode skladno z uredbo o “zelenem javnem naročanju”;
 • Vzpostavitev programa “Ko vem kaj jem” v vzgojno-izobraževalnih zavodih;
 • Povečanje sofinanciranja programov kmetijstva;
 • Aktivno sodelovanje relevantnih občinskih delovnih teles pri pripravi SKP (Skupna kmetijska politika) 2021-2027.
 • Platformo za aktivno vključevanje občanov k načrtovanju in spremljanju razvojnih ciljev občine (možnost pobud, predlogov in aktivnega sodelovanja občanov v različnih delovnih telesih ali komisijah);
 • Posodobitev procesa infrastrukturnih vlaganj in njihova prioritizacija (povezava kolesarske poti do občine Dobrovnik in drugo);
 • Pripravo večletnega načrta za vlaganja v športno infrastrukturo v OMT (infrastruktura športnih društev, določanje plana vlaganj v ŠD, pobuda, da vzdrževanje igrišč prevzame Čista narava – podobno kot v O. Beltinci …);
 • Bolj ciljno porabo zbranih sredstev iz naslova turistične takse (označevalne table (avtocesta, druge ceste, ureditev vaških parkov in jeder oz. postankov za popotnike);
 • Zavod TIC (Turistično informativni center), ki naj služi razvojnim interesom občine, ne političnim (večja aktivnost, več prijav na različne projekte in vključevanje več lokalnih društev kot podizvajalcev, iz česar lahko društva pridobijo finančna sredstva);
 • Proaktivnejšo vlogo medobčinskega inšpektorata pri odkrivanju nepravilnosti;
 • Proaktivnejšo vlogo občinskih delovnih teles pri obravnavanju in dajanju predlogov;
 • Večjo aktivnost občine glede prijav na projekte, sofinanciranih z nepovratnimi sredstvi EU (pomoč društvom in organizacijam, ki imajo interes, ne le posameznikom).