Lista kandidatov za občinski svet Občine Lendava

15

 – VOLILNA ENOTA 1

 1. MIHELA BAUMGARTNER
 2. ŠTEFAN ŠINKO
 3. TANJA TIVADAR
 4. VLADIMIR ŠOOŠ
 5. MAJA BUDIN
 6. KRISTIJAN LOVRENČEC
 7. ALJA HAJDINJAK
 8. MITJA HORVAT
 9. SARA JURETIČ
 10. IVAN BREZNIK
 11. TATJANA VAJDA
 12. PETER NOVAK
 13. DARIO MOLNAR
 14. BORIS BOGAR
 15. JOŽEF FEHER
 16. NINA FEHER

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Občina Lendava je občina mnogoterih priložnosti in ljudi z velikim potencialom. Listo Marjana Šarca Lendava sestavljamo posamezniki z znanjem na različnih strokovnih področjih in z obilico volje za delo v naši občini. Z nadaljevanjem perspektivnih projektov in utiranjem poti novim priložnostim za našo občino si prizadevamo za dobrobit vseh občank in občanov. Zavzemamo se za aktivnejše vključevanje mladih v politično življenje in soodločanje o naši prihodnosti. Zavedamo se pomembnosti dobrega sodelovanja lokalne skupnosti z vlado in drugimi državnimi institucijami, pri čemer je naša prednost gotovo ta, da predsednik naše stranke, aktualni premier Republike Slovenije Marjan Šarec, kot nekdanji župan razume potrebe občin.  Čas je, da z angažiranostjo intelektualnega potenciala skupaj gradimo povezano večkulturno družbo, ki se bo zavzemala za napredek, varovala svoje okolje in spoštovala kulturno dediščino.

Prizadevamo si za:

 • ohranitev stabilnosti občinskega proračuna in s črpanjem državnih in evropskih sredstev povečanje investicijskega dela,
 • vzdrževanje in izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture, ureditev odvodnjavanja meteornih vod ter sanacijo in ureditev plazišč,
 • širitev infrastrukture in optimiranje geotermalnih potencialov s sistematičnim koriščenjem geotermije za namene ogrevanja objektov, rastlinjakov in termalnega turizma, pri čemer si prizadevamo, da bi vrtine lastniško obravnavali kot javno infrastrukturo,
 • spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja, vzpostavitev delovanja podjetniškega inkubatorja ter zagotavljanje pogojev investitorjem,
 • modernizacijo, opremljanje in širjenje cenovno dostopne ter energetsko in logistično konkurenčne poslovne cone,
 • učinkovite ukrepe za osamosvojitev mladih in reševanje problema »bega možganov« z zagotavljanjem delovnih mest z visoko dodano vrednostjo v odprti inovativni družbi ter mrežo organizacij za vključevanje in zaposlovanje mladih,
 • reševanje problematike negativnega demografskega trenda s subvencijami pri reševanju stanovanjskega problema mladih in mladih družin, enkratni denarni pomoči za novorojenčke in prvošolce ter ureditvijo štipendijskega sklada,
 • povezan sistem dolgotrajne oskrbe starejših in zagotavljanje kakovostnih in dostopnih bivanjskih pogojev tako v domovih za starejše, varovanih stanovanjih kot alternativnih oblikah bivanja in oskrbe starejših,
 • zagotavljanje kvalitetnih pogojev za bivanje in izobraževanje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter dijakov in spodbujanje programov vseživljenjskega učenja,
 • prepoznavnost Lendave kot turistične destinacije z imidžem butične destinacije,
 • razvoj vinsko-turističnih cest in razvoj nastanitvenih kapacitet in turistične infrastrukture ter turističnih produktov,
 • spodbujanje ekološke pridelave hrane in industrijskih rastlin ter izgradnjo namakalnih sistemov,
 • oživitev starega mestnega jedra Lendave in razvoj kulturnega turizma,
 • izgradnjo in obnovo objektov, namenjenih kulturni dejavnosti, podporo kakovostnim multikulturnim umetniškim programom, knjižničarstvu, delovanju kulturnih društev in ljubiteljske kulture ter ohranjanje kulturne dediščine,
 • podporo delu z mladimi v športu in podporo perspektivnim športnikom, kvalitetno športno infrastrukturo in promocijo zdravega načina življenja.

Tisztelt Polgárok!

Lendva Község a lehetőségek és a tehetséges emberek községe. Marjan Šarec listáján olyan egyének szerepelünk, akik különböző szaktudással és munkakedvvel rendelkezünk. Az ígéretes projektek folytatásával és új lehetőségek keresésével községünk minden polgárának a javát szeretnénk szolgálni. Törekedünk arra, hogy a fiatalok tevékenyebben részt vegyenek a politikai életben és az együttdöntési folyamatokban, amik mindannyiunk jövőjét érintik. Tudatában vagyunk annak, mennyire fontos a helyi önkormányzatok és a kormány, valamint az állami intézetek közötti együttműködés. Ebben minden bizonnyal nagy előnynek számít az, hogy a pártunk elnöke a Szlovén Köztársaság jelenlegi miniszterelnöke, mint egykori polgármester, ismeri a községek szükségleteit. Itt az ideje, hogy az értelmiségi lehetőségek felkarolásával közösen egy többkultúrájú, összefüggő társadalmat építsünk, amely a fejlődést, a környezetünk védelmét támogatja és tiszteletben tartja a kulturális örökséget.

Törekedünk:

 • a községi költségvetés stabilitásának a megtartására, valamint az állami és európai eszközökből származó fejlesztési források növelésére;
 • az úthálózat és a kommunális infrastruktúra fenntartására és továbbfejlesztésére, a csapadékvizek elvezetésének rendezésére, valamint a földcsuszamlások szanálására és rendezésére;
 • az infrastruktúra terjesztésére és a geotermális potenciálok optimálása a geotermális energia szisztematikus felhasználásával, lakóépületek, üvegházak fűtéséhez, valamint az egészségturizmus fejlesztésére, ezesetben törekedünk arra is, hogy a termálvíz-források köztulajdonná váljanak;
 • a vállalkozás és önfoglalkoztatás lelkesítésére, vállalkozói inkubátor létrehozására, valamint a befektetők számára megfelelő feltételek biztosítására;
 • az ipari övezet modernizálására, felszerelésére és megfizethető, hozzáférhető, energetikailag és logisztikailag versenyképessé válására;
 • a fiatalok számára hatékony intézkedéseket indítani és megoldást találni az agyelszívás problémájára megfelelő, hozzáadott értékkel rendelkező munkahelyek teremtésével, valamint létrehozni a fiatalok foglalkoztatását támogató hálózatot;
 • megoldást találni a negatív demográfiai trend problematikájára a fiatalok és fiatal családok lakásproblematikája megoldásával, az újszülöttek és iskolakezdők anyagi támogatásával, valamint ösztöndíj-alap létrehozásával;
 • létrehozni egy összevont rendszert az idősebb polgárok hosszútávú ápolására, minőséges és elérhető lakófeltételek biztosításával, mind az idősebb polgárok otthonaiban és az idősek gondozásának alternatív módjaként magánlakásokban;
 • az óvodások, tanulók és diákok számára megfelelő és jó minőségű feltételeket biztosítani a nevelés és az oktatás terén, valamint fejleszteni az élethosszig tartó tanulási programokat;
 • Lendvát, mint idegenforgalmi célt ismertebbé tenni és támogatni a „butikturizmus” fellendítését;
 • fejleszteni és támogatni az ökológiai termelést mind az élelem-, mind pedig az ipari növénytermesztés területén, valamint az öntözőrendszerek kiépítését;
 • újra életet adni Lendva városközpontjának és fejleszteni a kulturális turizmust;
 • a művelődési és műkedvelési tevékenységek fejlesztésére, támogatni a kulturális épületek felújítását és építését, a multikulturális művészeti programok, könyvtári tevékenység a műkedvelés és a hagyományőrzési tevékenységek folytatásának és fejlesztésének céljából;
 • támogatni a fiatalokat a sport terén, különösen a tehetséges sportolókat, biztosítani a megfelelő sportlétesítményeket, valamint törekszünk az egészséges életmód népszerűsítésére.