Lista kandidatov za občinski svet Občine Hrastnik

6

 – VOLILNA ENOTA 1

  1. Anita Vavtar Abram
  2. Tadej Logar
  3. Suvada Ibrić
  4. Denis Dečman
  5. Mojca Denovnik
  6. Ivan Maurović
  7. Dejan Debelak
  8. Nina Maurovič

NAPREJ HRASTNIK!

6 LMŠ

Aktivna podpora in promocija malega gospodarstva. Agresivno črpanje sredstev iz skladov EU in zagotavljanje večjih finančnih vzpodbud za malo gospodarstvo. Prenos lastništva prostorov RTH, ki do likvidacije podjetja ne bodo prodani, na občino in možnost neprofitnega najema poslovnih prostorov.  Vzpostavitev privlačnega poslovnega okolja, ki bo v kraj privabilo visokotehnološka podjetja z dejavnostmi, ki ne predstavljajo dodatne obremenitve okolja.

Nova vizija gospodarskega razvoja Hrastnika – turizem aktivnega preživljanja počitnic. Izkoristimo naravne danosti. Razvoj pohodniškega turizma in okrepljena ponudba gorskih koč in kmetij. Promocija naravne plezalne stene, možnosti gorskega kolesarjenja, trekinga in že obstoječe športne infrastrukture. Pričetek urejanja namestitvenih kapacitet, trim steze, ureditev športno – igralnega parka in okrepitev muzejske dejavnosti vezane na zgodovino premogovništva. Pričetek aktivnega promoviranja turizma.

Upravljanje občine po načelu dobrega gospodarja. Skrb za stabilen proračun, dvig ugleda občine, stalen nadzor nad investicijami in delom funkcionarjev, popolna transparentnost poslovanja, naročil in izbora izvajalcev. Ureditev problematike Zdravstvenega doma in bdenje nad delom vseh javnih zavodov v domeni občine.

Aktivna skrb za okolje. Vzpostavitev neodvisnega monitoringa kvalitete zraka in škodljivih izpustov v srednjem in spodnjem Hrastniku. Ureditev problematike Centra za ravnanje z odpadki. Zaključek vseh površinskih sanacijskih del po prenehanju delovanja RTH. Dvig ekološke zavesti vseh občanov. Hrastnika ne smemo več dojemati kot industrijskega mesta.

Vzpostavitev učinkovitega lokalnega javnega prevoza. Krožna trasa cenovno ugodnega javnega prevoza skozi vse dele mesta in krajevnih skupnosti občine Hrastnik. Za lokalni javni prevoz se bodo uporabljala izključno električna vozila.

Skrb za starajoče prebivalstvo. Pričetek postopkov za gradnjo novega Doma starejših občanov v skladu s sodobnimi normativi in zahtevami. Vzpostavitev Centra za medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Projekti pomoči na domu ostarelim in invalidnim, ki bi vključili tudi mlade prostovoljce in brezposelne.

Skrb za enakomeren in hitrejši razvoj mesta in periferije.  Gradnja nove in kvalitetno vzdrževanje že obstoječe infrastrukture. Aktivno zavzemanje za čim hitrejši pričetek gradnje ceste Hrastnik – Zidani Most ter cestno povezavo na tretjo razvojno os.

Ureditev kolesarske steze in varne pešpoti ob novi cesti Hrastnik – Trbovlje. Cesta je omogočila hitro in učinkovito povezavo med krajema, a je za pešce in kolesarje nevarna.